Fonder

Götene kommun förvaltar fonder som varje år delar ut bidrag till privatpersoner. Fonderna har bildats genom att privatpersoner har lämnat över förvaltningen av sina testamenterade fondmedel till kommunen. För att kunna söka och eventuellt få bidrag ställs olika krav för respektive fond, exempelvis på bosättningsort och ändamål. Hanteringen styrs av fondernas stadgar.

Sociala samfonden

Sociala samfonden förvaltas av kommunen och har bildats genom en sammanslagning av ett flertal mindre fonder. Pengarna delas varje år ut till behövande som är bosatta i Götene kommun.

Fonden riktar sig särskilt till sjuka eller funktionsnedsatta men även andra behövande kan söka bidrag ur fonden. Pengarna får dock inte användas till behov som enligt lag regleras genom andra åtgärder.

Sista ansökningsdag brukar vara i slutet av april. Närmare information om ansökningstid annonseras i Götene Tidning och finns på kommunens hemsida när det är dags att söka. Ansökan om bidrag från fonden görs skriftligen via brev eller e-post. Ansökningarna sammanställs och administreras i enlighet med personuppgiftslagen.

Socialnämndens beslutar om hur pengarna i fonden ska fördelas och därefter får varje sökande ett skriftligt svar.

Frågor kan ställas till kommunsekreterare Lisa Bohm
Telefon: 0511‑38 60 06
E-post: lisa.bohm@gotene.se

Ramsay-Arbinska fonden

Ramsay-Arbinska fonden förvaltas även den av Götene kommun och riktar sig till specifika församlingar i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 2019-04-13 Dnr 2019-000305, Dnr 2019-000306, Dnr 2019-000307 att utdelning från Stiftelserna Ramsay-Arbinska fonden inte kommer att göras för 2019. En ansökan om permutation av fonden där en ändring av ändamålet önskas för att syftet ska tydliggöras är inskickad till Kammarkollegiet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Amanda Mezher på ekonomikontoret.
E-post: amanda.mezher@gotene.se, telefon 0511-386034

Stiftelsen August Johanssons understödsfond

StiftelsenAugust Johanssons understödsfond förvaltas av Götene Kommun och kommer att upplösas. Utdelningar med 27 000 kr gjordes under våren 2019 och cirka 15 000 kr kommer att delas ut under hösten 2019.

Stiftelsen August Johanssons understödsfond bildades år 1920. Stiftelsens ändamål är att använda medlen till ”de minst bemedlade unga män och kvinnor under tjugofem år, som finnes inom kommunen och skall understöd utgå till sådan ung man eller kvinna som har lust eller fallenhet att lära i lantbruk och husgöromål”. Fonden riktar sig till personer inom Holmestad.

Frågor kan ställas till ekonomikontoret på e-post ekonomi@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!