Lyssna

Stadgar för skolsamfond, Götene kommun

Götene kommuns skolsamfond har bildats genom sammanläggning av 29 stycken fonder där avkastningen enligt donationsbestämmelserna skall tillfalla skolelever eller användas för skoländamål.

§ 1

Götene kommuns skolsamfond har bildats genom sammanläggning av 29 stycken fonder där avkastningen enligt donationsbestämmelserna skall tillfalla skolelever eller användas för skoländamål.

För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och dels stadgar.

§ 2

Av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

§ 3

Disponibel avkastning ur skolsamfonden skall användas till förmån för elever vid skolväsendet i Götene kommun.

Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt.

§ 4

Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av skolstyrelsen i Götene kommun. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen. Rektorerna skall beredas tillfälle att inkomma med förslag till hur tillgänglig avkastning skall användas. Erforderligt samråd bör ske innan förslag lämnas.

  • Utdelningen skall användas till förmån för elever vid Götene kommuns skolväsende företrädesvis för:
  • belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,
  • stipendium för fortsatt utbildning,

2(2)

  • hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
  • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller
  • förvärv av materiel med mera.

§ 5

Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen.

1992-11-17

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!