Stadgar för skolsamfond, Götene kommun

§ 1

Götene kommuns skolsamfond har bildats genom sammanläggning av 29 st fonder där avkastningen enligt donationsbestämmelserna skall till-falla skolelever eller användas för skoländamål.

För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och dels stadgar.

§ 2

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapi-talet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

§ 3

Disponibel avkastning ur skolsamfonden skall användas till förmån för elever vid skolväsendet i Götene kommun.

Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till före-skrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträck-ning som beslutsfattaren finner lämpligt.

§ 4

Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av skolstyrelsen i Götene kommun. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen. Rektorerna skall beredas tillfälle att inkomma med förslag till hur tillgänglig avkastning skall användas. Erforderligt samråd bör ske innan förslag lämnas.

Utdelningen skall användas till förmån för elever vid Götene kommuns skol-väsende företrädesvis för:

a)  belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit,

b)  belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,

c)  stipendium för fortsatt utbildning,

2(2)

d)  hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,

e)  studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller

f)  förvärv av materiel m m.

§ 5

Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommun-styrelsen.

1992-11-17

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!