Lyssna

Förmyndare: Åtgärder som kräver samtycke från överförmyndaren

För vissa av förmyndarens åtgärder för det omyndiga barnets räkning krävs enligt lag överförmyndarens samtycke.

Överförmyndarens samtycke krävs vid:

 • Vissa placeringar i försäkringar och aktier om det gäller kontrollerad förvaltning eller att överförmyndaren har fattat särskilt beslut om att samtycke krävs för denna åtgärd.
 • Uttag av spärrade bankmedel.
 • Förvärva fast egendom genom köp, byte eller gåva eller nyttjanderätt till sådan egendom om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadsrätt.
 • Ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa ekonomisk betydelse.
 • Sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av bostadslägenhet.
 • Inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt.
 • Understöd åt anhöriga eller andra som står huvudmannen nära.
 • Ta upp lån eller utföra någon annan rättshandling som innebär att huvudmannen sätts i skuld.
 • Ingå borgensförbindelse.
 • Ställa huvudmannens enskilda egendom som säkerhet för huvudmannens eller någon annans förbindelse.
 • Om den omyndige har fyllt sexton år och vill driva rörelse som medför bokföringsskyldighet enlig bokföringslagen (1999:1078).
 • Föräldrar som själva vill driva rörelse som medför bokföringsskyldighet enlig bokföringslagen (1999:1078) för den omyndiges räkning.
 • Egendomsfördelning vid bodelning eller skifte.

Ett praktiskt viktigt fall under denna punkt är när den omyndige och dess förmyndare har del i samma dödsbo. Då ska en god man förordnas för att vårda den omyndiges rätt i boet vid bodelning och skifte.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!