Lyssna

God man eller förvaltare: Dödsboförvaltning

Om en huvudman har del i ett dödsbo ska god mannen eller förvaltaren vårda huvudmannens rätt i boet om ställföreträdarens har del i samma dödsbo behöver huvudmannen i stället företrädas av en särskild god man. Begäran om en sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas.

Åtgärder för god man eller förvaltare

 • En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om samlevnad i oskiftat bo.
 • Som god man eller förvaltare ska du se till att bouppteckning sker senaste tre månader efter dödsfallet och att den inlämnas till Skatteverket för registrering.
 • Skifte med anledning av dödsfall ska ske så snart som möjligt. Om det i dödsboet finns fastighet eller bostadsrätt som ska säljas under boutredning krävs överförmyndarens tillstånd till detta. Ansökan om sådant tillstånd göras av god man/förvaltare.
 • En god man eller förvaltare får inte för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente.
 • I samband med bouppteckning kan testamente företas. God man eller förvaltare ska då ta del av detta för enskildes räkning och vid behov göra förbehåll för dennes laglott.
 • Det åligger god man eller förvaltare att se till att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde och att arvslotten för huvudmannen är korrekt uträknad.

Handlingar till överförmyndaren

Så snart en bodelning och arvskifte upprättats och samtliga delägare och god man eller förvaltare skrivit under handlingarna ska god man eller förvaltare inhämta överförmyndarens samtycke till fördelning.

Följande handlingar ska sändas till överförmyndaren:

 1. Bodelning och arvskifte i original och en bestyrkt kopia eller två bestyrkta kopior.
 2. Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inklusive eventuellt testamente (såvida inte överförmyndaren redan fått dessa handlingar).
 3. Kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från dödsdagen till och med skiftesdagen.
 4. Bevis på att det tillskiftade beloppet satts in på den enskildes bankkonto (senast i samband med begäran om entledigande efter slutfört uppdrag).
 5. Anmälan till överförmyndaren om slutfört uppdrag entledigande

Om dödsboet inte avslutas inom sex månader efter bouppteckningen måste god man eller förvaltare lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till att skifte eller avtal om sammanlevande i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!