Lyssna

God man eller förvaltare: Åtgärder som kräver samtycke från överförmyndaren

För vissa av den gode mannens eller förvaltarens åtgärder för huvudmannens räkning krävs enligt lag överförmyndarens samtycke.

Överförmyndarens samtycke krävs vid:

 • Vissa placeringar i försäkringar och aktier.
 • Uttag av spärrade bankmedel.
 • Förvärva fast egendom genom köp, byte eller gåva eller nyttjanderätt till sådan egendom om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadsrätt.
 • Ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa ekonomisk betydelse.
 • Sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av bostadslägenhet.
 • Inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt.
 • Understöd åt anhöriga eller andra som står huvudmannen nära.
 • Ta upp lån eller utföra någon annan rättshandling som innebär att den huvudmannen sätts i skuld.
 • Ingå borgensförbindelse.
 • Ställa huvudmannens enskilda egendom som säkerhet för huvudmannens eller någon annans förbindelse.
 • Låta huvudmannen driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enlig bokföringslagen (1999:1078).
 • Vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning och skifte.

Ett praktiskt viktigt fall under denna punkt är när arv tillfaller huvudmannen – när detta sker ska en arvskifteshandling upprättas som tillsammans med bouppteckningen skickas till överförmyndaren för granskning och godkännande.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!