Lyssna

Styrning och kvalitet

Kommunens mål är att ge alla som bor, besöker eller verkar i kommunen tjänster av god kvalitet. Vi arbetar på många olika sätt för att säkra detta.

Ledningssystem för politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Politisk målstyrning

Målstyrning innebär att styra verksamheten mot uppsatta mål. Förtroendevalda politiker i Götene kommun bestämmer vad som ska uppnås. Ledning och medarbetare i den kommunala organisationen och i bolagen avgör hur verksamhetsmålen ska nås.

Kommunfullmäktige fastställer vision, strategiska mål samt politiska program/politiska planer för mandatperioden. Nämnder och bolagsstyrelser fastställer, utifrån dessa övergripande mål, verksamhetsmål med indikatorer inom sitt verksamhetsområde.

I verksamheterna tas årliga verksamhetsplaner fram som konkret beskriver hur de politiska målen ska verkställas och vilka resultat som ska uppnås. I medarbetarsamtalen klargörs var och ens delaktighet i arbetet med att verkställa de politiska målen.

Se Götene kommuns målstyrningsprocess Öppnas i nytt fönster.

I årsredovisning och delårsuppföljningar redovisas hur de politiska målen har uppnåtts och hur man arbetat för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete för ständiga förbättringar

Kvalitetsarbetet syftar till att ständigt göra verksamheten bättre och använda kommunens resurser på bästa sätt. I arbetet används det så kallade förbättringshjulet; ”planera, genomföra, utvärdera och förbättra”.

För att göra kvalitetsarbetet tillgängligt för alla medarbetare finns detta dokumenterat för medarbetarna på kommunens intranät. Varje sektor ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Kvalitetsmätningar

Undersökningar och jämförelser ingår i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Se sida kvalitetsmätningar

Det sker dels genom olika nöjd-kund-mätningar såsom

  • Brukarundersökningar
  • Elevenkäter
  • Medborgarundersökningar

dels genom jämförelser med andra kommuner

  • Sveriges kommuners och regioners (SKR) rapport ”Kommunens Kvalitet i Korthet” 
  • SKR:s ”Öppna jämförelser” för olika verksamheter
  • Skolverkets rapporter
  • Äldreguiden

Inom den egna verksamheten görs uppföljningar genom till exempel

  • Uppföljning gentemot de mål och resultat som beskrivits i de årliga verksamhetssplanerna
  • Intern kvalitetsgranskning 

Hållbar utveckling

Götene kommun arbetar för en hållbar utveckling som fogar samman de tre olika hållbarhetsperspektiven; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ledningssystemet är också ett miljöledningssystem där miljöarbetet är integrerat i kommunens målstyrning och systematiska kvalitetsarbete.

Mer information

Har du frågor om kommunens kvalitetsarbete är du välkommen att höra av dig till:

Ted Ek, utvecklingssamordnare
Telefon: 0511-38 68 92
E-post: ted.ek@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!