Lyssna

Risker i samhället

Med informationen om möjliga risker i vårt samhälle vill vi förbereda dig på tänkbara samhällskriser. Ju mer förberedd du är desto bättre kan vi förebygga och lindra konsekvenserna av dem.

Extremt väder och naturolyckor

I naturen skiftar vädret normalt. Men ibland slår väder­förhållandena över till sådana styrkor att vi talar om extremt väder eller naturolyckor som kan få konsekvenser för bland annat elförsörjning, telekommunikationer, transporter och mycket annat.

Gräs- och skogsbrand

Varmt väder i kombination med att fler eldar eller grillar ute kan ge upphov till gräs- och skogsbränder. Bränder uppstår ibland tidigt på våren i det torra fjolårsgräset. Förutom att bränder kan skada människor och djur kostar släcknings- och räddningsarbetet stora resurser för samhället.

Räddningstjänsten eller länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud vid hög brandrisk. SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under våren och sommaren. Om du är osäker på brandrisken i ditt område kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller.

Läs mer om hur du kan förebygga bränder och elda säkert.

Stormar och oväder

Sverige drabbas emellanåt av kraftiga oväder som kan få svåra följder för samhället. Träd knäcks eller rycks upp med rötterna, elledningar slits sönder och ibland skadas eller förolyckas även människor. När det dessutom snöar i kombination med hård vind, orsakar det drivbildning och halka med stora problem i trafiken. Snö och blåst kan också orsaka strömavbrott och telestörningar.

Trots modern teknik och stora resurser kan det ibland vara svårt att förutsäga vilken bana ett oväder kommer att ta. Konsekvenserna för samhället vid ett oväder ser mycket olika ut beroende på de lokala förutsättningarna. Med ökad medvetenhet om vädrets effekter kan vi stå bättre rustade nästa gång ett oväder närmar sig.

Det finns tre olika klasser för vädervarningar som görs av Svenska meterologiska och hydroligiska institutet (SMHI) där klass 3 innebär värst väder.

Vädervarning klass 1:  Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Vädervarning klass 2:  Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Vädervarning klass 3:  Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Följ vädervarningarna på www.smhi.se (nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför stormar och oväder.

Översvämning

Översvämningar orsakar ofta stora materiella skador med stora kostnader för samhället. Höga vattennivåer och framforsande vatten kan orsaka stora skador på bebyggelse, vägar, järnvägar och broar. Avskurna vägar och bortspolade broar kan medföra att vägar och järnvägar måste stängas av för trafik.

Översvämningar kan också drabba det kommunala vattenförsörjningssystemet och reningsverken. Vattenmättade jordar och skador av det framforsande vattnet kan orsaka jordskred och ras som skadar bebyggelse. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet kan påverkas.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe varifrån du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Läs mer om hur du kan förbereda dig mot översvämning.

Vinteroväder

Normalt orsakar snöfall inga större problem för samhället. Stora mängder snö på kort tid kan dock ha konsekvenser, speciellt om det blåser. Svåra stormar och oväder kan föra med sig telestörningar och elavbrott. Stora mängder snö, vindar och isbildning orsakar trafikproblem och vid långvarig kyla kan värmeavbrott uppstå, med oönskade följder för både samhälle och privatpersoner.

Blixtnedslag och åska

Alltfler bränder orsakas av blixtnedslag. Blixtnedslag kan leda till bränder, elavbrott, transportstörningar och telestörningar. En förklaring kan vara att brandsäkerheten till allt större del bygger på larm som kan slås ut vid nedslaget. Dessutom omger vi oss med fler och fler tekniska apparater som är känsliga för åska.

Intensiva åskväder kan också orsaka bränder en till två månader efter att blixten slagit ned. Blixten kan ha skadat ledningar och elektriska komponenter utan att det märks till en början, men som kan orsaka brand i ett senare skede. Så kallade frontåskväder kan bildas vid kallfronter. Då tvingas varm fuktig luft att stiga framför fronten och flera åskmoln kan bildas. Frontåskväder kan täcka en yta längs med fronten på upp till 30 mil, de kan vara mycket långvariga och kan pågå i cirka tio timmar.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot åska och blixtnedslag.

Elstörningar

Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder. Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator.

Omfattande elavbrott förekommer sällan, mindre avbrott uppstår då och då. När ett strömavbrott inträffar är det viktigt att du är väl förberedd för att hantera detta.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för strömavbrott.

Hot mot livsmedel och dricksvatten

Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av maten och vattnet. Det kan till exempel handla om smitta eller giftiga ämnen i mat eller vatten. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel.

Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier. Livsmedelsverket och andra organisationer, både i Sverige och utomlands, arbetar ständigt för att förbättra kunskapen möjliga smittor och giftiga ämnen i mat och vatten.

Kemikalieolyckor

Kemikalier gör mycket i våra liv enklare men de kan också vara farliga för hälsa och miljö. Det finns tiotusentals kemiska produkter på den svenska marknaden. Ständigt transporteras miljontals ton kemikalier längs vägar, järnvägar och över vatten. Ibland sker olyckor.

Förutom ämnets egenskaper, hur de blandas och vädret finns flera andra faktorer som avgör hur svår en olycka kan bli. Om utsläpp sker där många människor befinner sig blir det förstås farligare. Tiden är också en viktig faktor vid kemikalieolyckor. Ibland dröjer det innan det står klart hur farligt ett utsläpp är.

Smittsamma sjukdomar

Sjukdomar kan spridas mellan människor, mellan djur och människor eller via livsmedel eller vatten. I vissa fall kan sjukdomar påverka samhället. Risken att smittas av allvarliga smittsamma sjukdomar är relativt liten i Sverige.

Infektioner är trots det fortfarande ett problem både inom och utanför landets gränser och därför arbetar sjukvården och myndigheterna för att förhindra att sjukdomar sprids.

Telestörningar

Svenska telenät är driftsäkra men ändå sårbara för olyckor, sabotage, tekniska fel och väder. En orsak till störningar i teletrafiken kan vara elavbrott. Teleoperatörerna har i allmänhet möjlighet att använda reservkraft för att ge strömförsörjning åt sin utrustning, men det gör den samtidigt sårbar för nya störningar.

IT och tele blir allt mer sammankopplat och systemen blir mer komplexa och därmed också känsligare för störningar. Kraftiga snöfall, stormar och blixtnedslag är exempel på väderfenomen som kan störa telenäten och till och med slå ut dem helt för en tid. Myndigheterna och teleföretagen arbetar för att telenäten ska bli så driftsäkra som möjligt.

Omfattande avbrott förekommer sällan, men då och då förekommer kortare avbrott och störningar i teletrafiken uppstår då och då.

Transportstörning

Vi är beroende av att vägar och transporter fungerar. Ytterst få kommuner i Sverige är självförsörjande i en krissituation. Stora störningar i transportsystemen kan bidra till att en kommun eller en region blir isolerad och i förlängningen utan varor och andra förnödenheter. Långvariga transportstörningar kan leda till brist på vissa livsmedel.

Vid extremt väder eller om en stor viktig väg eller en bro rasar blir det svårt för människor, räddningstjänst och sjukvård att ta sig fram. Stora trafik- eller tågolyckor kan innebära att trafiken påverkas i stora områden. En olycka med farligt gods kan leda till stora avspärrningar, och i värsta fall till att hela samhällen får evakueras. En olycka med ett fartyg kan leda till stora oljeutsläpp som påverkar natur och miljö.

Värmeavbrott

Värmeavbrott kan ske vid elavbrott, när ett fjärrvärmeverk slutar fungera eller när gasbrist uppstår. Långa och omfattande störningar i uppvärmningen kan innebära stora påfrestningar för samhället och för dig som privatperson.

Ändå ligger ansvaret till stor del på fastighetsförvaltaren, fastighetsägaren eller på dig som privatperson. Statliga myndigheter och kommunen ansvarar i första hand för att rädda liv, hjälpa personer i svår nöd och försöka garantera den viktigaste samhällsservicen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!