Samhällets krisberedskap

Ansvaret för krishantering ligger i första hand hos de närmast berörda, det vill säga den kommun som drabbas och den eller de sektorer av samhället som är inblandade.

I Sverige finns ett nationellt krishanteringssystem som bygger på tre principer:

  • Ansvarsprincipen: Den som ansvarar för en verksamhet i fredstider ansvarar också för verksamheten i kris och krig.
  • Likhetsprincipen: Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt som möjligt vara den samma i fredstider som i krig och krissituationer.
  • Närhetsprincipen: Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Detta innebär att kommunen ska sköta hanteringen av de kriser som uppstår inom kommunens geografiska område. Kommunen har således det övergripande ansvaret för att samordna planering och hantering av samhällskriser som kan inträffa inom kommunens gränser.

Kommunens ansvar vid samhällskriser

Varje kommun ska kunna hantera situationer från fred till krig inom den egna organisationen.

Före en kris

I arbetet med krisberedskap och förebyggande av samhällskriser ska kommunen:

  • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser – en inventering av vilka tänkbara risker som finns i kommunen och vad dessa kan få för konsekvenser
  • Ta fram handlingsplaner – för att minska de identifierade riskerna och dess konsekvenser.
  • Utbilda och öva en krisorganisation – en krisorganisation ska utbildas och övas regelbundet för att den i händelse av en kris ska kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt.
  • Ansvara för det geografiska området – vilket bland annat innebär samverkan med och samordning av privata och offentliga aktörer i kommunen.  Den statliga ersättningen till kommunerna ska användas för att stödja gemensam planering och för att se till att det finns förberedda former för samverkan så att kommunen snabbt kan koordinera olika insatser när en händelse väl inträffar. Kommunen ska ha en beredskap för hur ledning, samverkan och kommunikation ska komma tillstånd inom kommunen

Under en samhällskris

När en samhällskris inträffar ska den plan för krishantering som kommunfullmäktige har antagit, som bland annat beskriver hur kommunen ska organisera sig, tas i bruk. De politiker som ingår i kommunens krisledningsnämnd fattar de övergripande besluten om krishanteringen och en krisledningsstab bestående av tjänstemän leder det operativa krisarbetet. Som stödfunktion till krisledningsstaben ska en kommunikationsorganisation finnas.

Efter en kris

När samhällskrisen bedöms vara över ska kommunens krisarbete utvärderas för att ta reda på vad som gick bra och vad som gick mindre bra och hur krishanteringen ska utvecklas för att bättre klara av samhällskriser i framtiden.

Götene kommuns planer för krisberedskap

Här kan du läsa Götene kommuns olika planer och reglementen för krisberedskap och krishantering:

Länsstyrelsens ansvar vid samhällskriser

När den enskilda kommunens resurser inte räcker till för att hantera krisen eller krisen berör fler än bara en kommun är det länsstyrelserna som har samordningsansvaret vid samhällskriser. Under krisen samordnar länsstyrelsen verksamheten mellan berörda kommuner, landsting och myndigheter, samt företag och organisationer, så att samhällets resurser utnyttjas på bästa sätt.

I det förebyggande arbetet – att planera och förbereda en effektiv krishantering – ger länsstyrelsen stöd åt kommunerna. Planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildningar och övningar är en viktig del av verksamheten. Länsstyrelsen följer också upp kommunernas krishanteringsförmåga, så att beredskapen kan utvecklas och förbättras.

Läs mer om Länsstyrelsen i Västra Götalands krisberedskap på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland (ny sida).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regioners och landstingens ansvar vid samhällskriser

Samtliga regioner och landsting har en krishanteringsplan. Målet är att minska risken för att allvarliga händelser ska uppstå och att, om de uppstår, konsekvenserna ska bli så små som möjligt. Landstingen har ständig katastrofberedskap. En tjänsteman i beredskap (TiB) kan nås dygnet runt.

I sin minsta form består landstingets krisledning av tjänsteman i beredskap, TiB. Till dess att landstingsdirektören är kontaktad, får TiB besluta om hur landstingets resurser ska utnyttjas och eventuellt fördelas om. I många fall kompletteras TiB med andra beredskapsfunktioner som läkare i beredskap (RLB).

Läs mer om Västra Götalandsregionens krisberedskap (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens ansvar vid samhällskriser

Regeringen ansvarar för krishanteringen nationellt. Det innebär bland annat att den ser till att centrala myndigheter samordnar och utvecklar sin krisberedskap.

Regeringens ansvar för krishanteringen gäller i första hand strategiska frågor medan ansvaret för ledning och samordning av det rent praktiska arbetet ligger på berörda myndigheter.

Läs mer om regeringens krisberedskap på www.regeringen.se (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som är ansvariga.

Läs mer om MSB:s krisberedskap på www.msb.se (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SOS Alarm

SOS Alarm har en central larmfunktion och en samordnande roll vid större händelser då många olika enheter rycker ut. Sveriges nationella nödnummer 112 sköts av operatörer på SOS Alarm som larmar ut till räddningstjänst, polis, ambulans och andra delar av samhällets hjälpresurser.

SOS Alarm skickar ut ett så kallat förlarm så fort operatören vet i vilket område den aktuella händelsen inträffat. Sedan fullföljer operatören intervjun med den som larmat och kan på så sätt komplettera larmet med mer utförliga uppgifter.

SOS Alarm svarar även på informationsnumret 113 13 dit du kan ringa om du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Läs mer om SOS Alarms uppdrag på www.sosalarm.se (nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningstjänsten

Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid trafikolykor, dykolyckor och sjöolyckor samt brandbekämpning och insatser vid kemikalieolyckor.

Räddningstjänstens räddningsledare kan också beordra alla medborgare i åldern 18 till 65 år att delta, i den mån deras kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Räddningsledaren kan beordra inbrytning i fastigheter, trädgårdar och till och med låta riva eller spränga hus oavsett vad ägaren anser.

Läs mer om Skara-Götenes räddningstjänst på www.gotene.se/raddningstjanst.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!