Lyssna

Krisstöd

Kommunen ansvarar för att krisstöd, så kallat psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ska kunna erbjudas drabbade, anhöriga och övrigt berörda i samband med större olyckor och katastrofer. Syftet med krisstödet är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade samt säkra att drabbade får nödvändigt socialt bistånd.

I POSOM:s uppdrag ingår att

  • säkerhetsställa att de olika aktörerna i kommunen som har förmåga och kompetens inom området samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
  • bevaka och vid behov initiera samt genomföra stödinsatser
  • säkerhetsställa att de krishanteringsåtgärder (inklusive informationsaktiviteter) som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas
  • vid behov säkra övergången till långsiktigt stöd inom ramen för huvudmännens ordinarie verksamhet.

POSOM i Götene kommun består av en ledningsgrupp där sektor omsorg, räddningstjänsten, polisen, kyrkan, säkerhetssamordnare samt för- och grundskolan finns representerade. POSOM-gruppen ska även samarbeta med Västra Götalandsregionens psykologiska/psykiatriska katastrofledningsgrupp (PKL).

För att POSOM-gruppen ska aktiveras bör andra stödinsatser ha bedömts vara otillräckliga.

Kontaktperson

Vid frågor om POSOM kontakta våra säkerhetssamordnare:

E-post: sakerhetsms@falkoping.se
Telefon via växeln: 0511-38 60 00

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!