Lyssna

Sevesoanläggningar

Seveso är en beteckning på en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som uppnår en angiven gräns och som därmed kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av en brand eller annan olycka. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

I Götene kommun finns två verksamheter som omfattas av sevesolagstiftningen: 

Varför kallas det seveso?

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 1970-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

Sevesolagstiftningen

I Sverige är sevesodirektivet infört genom den så kallade Sevesolagstiftningen som omfattar:

 • lag (1999:381)
 • förordning (2015:236)
 • föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Regler för Sevesoanläggningar återfinns även inom:

 • miljöbalken (1998:808)
 • plan- och bygglagen (2010:900) 
 • lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vilka omfattas av sevesodirektivet?

Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om verksamheten omfattas av lagen eller inte. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån måste:

 • tillståndsprövas enligt miljöbalken
 • skriva en säkerhetsrapport, som bland annat ska innehålla ett handlingsprogram, en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan, en redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om de farliga ämnen som förekommer och i vilka mängder de finns
 • ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet det berör.

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska:

 • göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan
 • utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen
 • ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Tillsyn av sevesoanläggningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den centrala tillsynsmyndigheten. Det är dock länsstyrelsen som utför den operativa tillsynen och upprättar ett tillsynsprogram för varje sevesoanläggning.

Tillsynen handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid den berörda verksamheten och sker till stor del i samverkan med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i länet.   

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!