Lyssna

Swerock AB - sevesoanläggning

Swerock AB omfattas av sevesolagen, på den lägre nivån, på grund av de sprängämnen som används vid sprängningar på området Götene bergtäkt.

Flygfoto på Swerocks bergtäkt i Götene.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Verksamhetsutövare

Swerock AB
Organisationsnummer: 556081-3031

Adress

Swerock AB
Box 1281
262 24 Ängelholm

Besöksadress:
Miljövägen, Götene

Varning av allmänheten vid händelse inom anläggningen

Vid kemikalieolycka larmas berörda myndigheter och vid allvarlig olycka också räddningstjänsten. Om olyckan är så pass allvarlig att boende i närheten bedöms påverkas kommer närboende att informeras. Informationen kommer innefatta hur man bör agera till följd av olyckan.

Vid akut fara kan allmänheten kan räddningstjänsten aktivera ett så kallat Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Läs mer om vad ett VMA innebär och vad du bör göra när du nås av meddelandet.

Förebyggande arbete

För att förebygga en möjlig olycka har Swerock gjort följande åtgärder:

  • Laddning av borrhål och detonering av sprängsalvor utförs av kvalificerad sprängentreprenör.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbeten (2007:1) efterlevs vid varje sprängtillfälle.
  • Sprängning föregås av tydligt hörbar ljudsignal för att uppmärksamma allmänheten.
  • Sanerings- och olycksfallsberedskap finns.
  • Tanknings- och uppställningsplats för fordon och maskiner finns.
  • Säkerhetsblad för samtliga kemiska produkter finns samlade i en pärm som förvaras på platskontoret.

Tillsyn

Samhällsskydd mellersta Skaraborg (räddningstjänsten) utför regelbunden tillsyn av Swerock för att säkerställa att anläggningens skydd mot olyckor är tillräckligt och fungerar som det ska. Länsstyrelsen utför regelbunden tillsyn av Swerock utifrån sevesolagstiftningen.

Mer ingående uppgifter gällande tillsyn, tillsynsplan eller annan information kan fås genom att kontakta angivna kontaktpersoner eller tillsynsmyndighet för verksamheten.

Farliga ämnen som hanteras på Swerock

Inom Swerock AB i Göteneområdet används ämnena Centra gold, Eurodyn och Pentex. Komponenterna är inte explosiva i sig, utan blir så först när de blandas i borrhålet. Samtliga ämnen är toxiska vid intag och irriterande vid hudkontakt. Vid höga temperaturer, brand eller högt tryck kan de vara lättantändliga och eventuellt också explosiva. Förutsatt att de förvaras och hanteras på föreskrivet sätt är de dock ofarliga. Swerock transporterar komponenterna till platsen skilda från varandra och förvaras heller inte på plats i täkten när sprängning inte sker, vilket gör att hanteringen av sprängämnen i verksamheten är säker.

De farliga ämnen som nyttjas i verksamheten sammanställs i tabellen nedan. I tabellen anges klassning, kod och maximal lagringsmängd vid ett enskilt tillfälle för de olika produkterna. Koderna i tabellen beskriver att produkterna omfattas av bilaga till lagstiftningen.

Farliga ämnen

Farligt ämne

Faroklass CLP

Farokod CLP

Max mängd (ton)

Centra Gold

Expl 1.1

H201

30

Eurodyn

Expl 1.1

H201

0,7

Pentex

Expl 1.1

H201

0,3


Verksamhetsbeskrivning

Swerock AB är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Företaget omsätter cirka fem miljarder kronor, har cirka 950 anställda och ingår i Peabkoncernen.

Mer information

För mer information om anläggningen och hur ämnena hanteras, kontakta Swerock AB:

Jenny Gärde, täkthandläggare Swerock
Telefon: 072-533 36 72
E-post: jenny.garde@swerock.se

Mikael Svensson, platschef Swerock
Telefon: 073-384 76 05
E-post: mikael.svensson@swerock.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!