Lyssna

Gunnar Dafgård AB - sevesoanläggning

Gunnar Dafgård AB omfattas av sevesolagen, på den lägre nivån, på grund av den sammanlagda mängd ammoniak, gasol, diesel, eldningsolja och acetylen som maximalt kan lagras vid verksamheten. Det är inget av dessa ämnen som ensamt uppnår den angivna kravgränsen enligt lagstiftningen.

Flygfoto över Dafgårds anläggning.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Verksamhetsutövare

Gunnar Dafgård AB

Organisationsnummer: 556080-5714

Adress

Gunnar Dafgård AB
531 82 Källby

Besöksadress:
Sjökvarnsvägen 30, Källby

Varning av allmänheten vid händelse inom anläggningen

Om en händelse skulle uppstå inom Dafgårds verksamhet finns det  larmsystem för intern varning inom anläggningen och larmning av räddningstjänsten. Om händelsen kan komma att påverka närboende, till exempel vid en större brand eller en större gasläcka, kan räddningstjänsten aktivera ett så kallat Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Läs mer om vad ett VMA innebär och vad du bör göra när du nås av meddelandet.

Förebyggande arbete

Hantering och produktion med farliga ämnen kräver ett ständigt säkerhetsarbete. Dafgårds har noggranna säkerhetsinstruktioner och inarbetade rutiner som är baserade på riskanalyser. De bedömer hur troligt det är att en olycka ska inträffa, hur omfattande den kan bli och vilka konsekvenser den kan få. Planer och rutiner finns också för om en olycka skulle hända och vilka åtgärder som då ska vidtas. De flesta olyckor som har analyserats begränsar sig till skador inne på verksamhetsområdet och påverkar därför inte allmänheten.

Inom Dafgårds finns en brandgrupp som aktivt arbetar med systematiskt brandskyddsarbete, vilket inluderar:

  • brandlarmssystem
  • gasdetektorer
  • kontakt och informationsutbyte med räddningstjänsten.

Tillsyn

Samhällsskydd mellersta Skaraborg (räddningstjänsten) utför regelbunden tillsyn av Dafgårds för att säkerställa att anläggningens skydd mot olyckor är tillräckligt och fungerar som det ska. Länsstyrelsen utför regelbunden tillsyn av Dafgårds utifrån sevesolagstiftningen.

Farliga ämnen som hanteras på Dafgårds

Inom Dafgårds anläggning hanteras ammoniak, gasol, diesel, eldningsolja och acetylen. Inget av dessa ämnen uppnår ensamt den angivna kravgränsen enligt sevesolagstiftningen. När ämnena däremot läggs ihop uppnår de den lägre kravnivån.

Ammoniak

Ammoniak används som köldbärare i Dafgårds kyl- och frysanläggningar, dels för infrysning av livsmedel i produktionslinjerna och dels till kylan i fryslagren. Dafgårds har totalt 40 ton ammoniak inom sin anläggning.

I höga koncentrationer är ammoniaken frätande och giftig att andas in. Identifierade risker som är förknippade med ammoniak på Dafgårds är därför läckage på systemet från ventiler, rörledningar eller tankar.

För att begränsa den totala mängd ammoniak som skulle kunna läcka ut är ammoniaken inom anläggningen uppdelad i tre separata system som var och ett är sektionerat i ett antal mindre enheter. Risken för allmänheten att påverkas av ett läckage är på så vis kraftigt reducerad. Ammoniakens karaktäristiska lukt gör att gasen dessutom är lätt att upptäcka långt innan den blir farlig att andas in.

Gasol

Dafgårds har 49 ton gasol inom sin anläggning. Det används som bränsle för att förse tillverkningsprocesserna med värme i form av ånga som produceras i en panncentral. Gasolen används även som direkt vämekälla via brännare i bageriugnarna och i steklinjen för pannkakor.

Identifierade risker som är förknippade med gasol är om en gasoltank skulle bli påkörd. Läckande gasol är tyngre än luft vilket gör att gasolen samlas i lågpunkter. Den är mycket lättantändlig. Bedömningen är dock att risken för personskada utanför industriområdet är mycket liten.

Diesel

Dafgårds har 11 ton diesel som används till verksamhetens fordon, framförallt till de lastbilar som levererar råvaror till fabriken samt distribuerar färdiga produkter till kunderna.

Diesel har en hög flampunkt, vilket innebär att den inte är speciellt lättantändlig. Identifierade risker som är förknippade med diesel är om en cistern skulle bli påkörd av ett tungt fordon. I sådana fall finns fara för brand och miljöskada. Konsekvenserna av en sådan händelse blir däremot endast lokala och risk för personskada finns endast inom industriområdet.

Eldningsolja

Dafgårds har 50 ton eldningsolja inom sin anläggning. Precis som gasolen används det som bränsle i tillverkningsprocesserna.

Eldningsoljan har en hög flampunkt, vilket innebär att den inte är speciellt lättantändlig. Risker förknippade med eldningsoljan är om en cistern skulle bli påkörd av ett tungt fordon, vilket skulle kunna orsaka brand eller miljöskada. Eldningsoljan är dock placerad inomhus väl skyddad från tung trafik samt i brandskyddat läge. Konsekvenserna av en händelse är därför enbart lokala och risk för personskada finns endast inom industriområdet.

Acetylen

Acetylen används som svetsgas men ämnet är under utfasning. Dafgårds har tillstånd att förvara 0,16 ton av gasen men har inte mer än 0,1 ton inom anläggningen. Bedömingen är att risken för personskada utanför industriområdet är mycket liten.

Verksamhetsbeskrivning

Gunnar Dafgård AB är en livsmedelsindustri med cirka 1 000 anställda, varav 600-700 är på plats i fabriken i Källby samtidigt. Verksamhetens produktion består av ett antal processer genom vilka råvaror förädlas till färdiga livsmedel, både för storkök och konsumenter. Dafgårds är även grossist för restauranger, storkök och caféer. En viktig del av verksamheten består av fryslagring av råvaror och färdigvaror.

Mer information

För mer information om anläggningen och hur ämnena hanteras, kontakta Gunnar Dafgård AB:

Telefon: 0510-845 00
Hemsida: www.dafgards.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!