Lyssna

Ekonomiskt bistånd

Du som bor i kommunen kan ansöka om ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) om du saknar medel till din försörjning och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stödet är behovsprövat. Ekonomiskt bistånd ska ses som ett komplement till eventuella egna inkomster och andra ekonomiska förmåner eller ersättningar som kan utgå. Du ska i första hand efter egen förmåga bidra till din försörjning. Innan ett beslut om ekonomiskt bistånd kan fattas ska en ekonomisk utredning genomföras. Du ska i samband med utredningen lämna de uppgifter som behövs för att behovet av ekonomiskt bistånd ska kunna bedömas.

Vuxna människor har i första hand ett eget ansvar för sin försörjning. Makar har underhållsskyldighet gentemot varandra och detsamma gäller sambor.

Ekonomiskt bistånd beräknas utifrån den av regeringen fastställda riksnormen

Riksnormen består av personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader. Ekonomiskt bistånd utbetalas, förutom för de kostnader som ingår i riksnormen, även till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Gemensamma hushållskostnader påverkas av antalet medlemmar i hushållet. Du kan också få bistånd till skäliga kostnader för din livsföring i övrigt. 

Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kontakt med en socialsekreterare.

Gör en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Beräkna ungefärlig nivå på ekonomiskt bistånd


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!