Försörjningsstöd

Personer som bor i kommunen kan ansöka om försörjningsstöd om man saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stödet är behovsprövat. Försörjningsstöd ska ses som ett komplement till eventuella egna inkomster och andra ekonomiska förmåner eller ersättningar som kan utgå. Den sökande ska i första hand efter egen förmåga bidra till sin försörjning. Innan ett beslut om försörjningsstöd kan fattas ska en ekonomisk utredning genomföras. Den sökande ska i samband med utredningen lämna de uppgifter som behövs för att behovet av försörjningsstöd ska kunna bedömas.

Götene kommun tillämpar den av regeringen fastställda riksnormen

Riksnormen baseras på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar av några av de vanligaste kostnaderna i ett hushåll. Riksnormen omfattar gemensamma hushållskostnader och personliga kostnader. Försörjningsstöd utbetalas, förutom för de kostnader som ingår i Riksnormen, även till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Man kan också få bistånd till skäliga kostnader för sin livsföring i övrigt. Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kontakt med en socialsekreterare.

Gemensamma hushållskostnader för hushållet påverkas av antalet medlemmar i hushållet.

Gör en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Beräkna ungefärlig nivå på försörjningsstödet


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!