Fastställande av faderskap/föräldraskap

Det är varje barns rättighet att veta vem som är pappa.

Pappa som håller i ett litet barn, de ser glada ut och ler.
  • Om mamman är gift när barnet föds blir automatiskt den äkta mannen ansedd som biologisk pappa.
  • Om mamman inte är gift vid barnets födelse ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller genom dom i tingsrätten.
  • Med faderskapet fastställs även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

Kommunens skyldighet att fastställa faderskap samt hur det ska göras regleras i Föräldrabalken kapitel 2.

Vad händer?

Socialtjänsten får automatiskt upplysningar från Skatteverket om ett barn föds av en mamma som inte är gift. Mamman blir då kontaktad av socialtjänsten genom brev där hon uppmanas höra av sig till socialtjänsten för att lämna uppgifter om barnet och pappan samt boka en tid för besök. Uppgifterna ligger till grund för hur faderskapet ska fastställas. Om föräldrarna är sammanboende och är överens om att barnet är deras gemensamma ska faderskapet fastställas genom skriftlig bekräftelse vid ett gemensamt besök på socialkontoret.

Om mamman och barnets pappa inte är sammanboende, om det finns flera män som kan vara pappa till barnet eller om ett faderskap har blivit felaktigt fastställt kommer det att genomföras en mer omfattande utredning. Om det finns osäkerhet att en man är biologisk pappa till ett barn kan man genomföra ett munskrapsprov. Ett munskrapsprov är ett DNA-test där prov tas från mamman, barnet och mannen som antas vara biologisk pappa till barnet.

Vid barnets födelse är modern ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen kan om så önskas anmälan göras att vårdnaden om barnet ska vara gemensam. Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. 

Föräldrar kan också senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap.

Föräldrar måste ha giltig legitimation när faderskapet eller föräldraskapet ska fastställas.

Innan barnet föds

Ett fastställande av faderskapet eller föräldraskapet kan påbörjas innan barnet föds. Ni är då välkomna att själva kontakta socialtjänsten. Det är lämpligt att det görs två till tre månader innan beräknad nedkomst.

Kontakt

Om ni har några frågor eller vill ha en tid för att fastställa faderskapet eller föräldraskapet är ni välkomna att kontakta socialtjänsten. Vi finns i Centrumhuset, Doktorsvägen 3, Götene.

Telefon: 0511-38 61 10

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!