Lyssna

Fastställande av faderskap/föräldraskap

Det är varje barns rättighet att veta vem som är pappa.

Pappa som håller i ett litet barn, de ser glada ut och lerFörstora bilden
  • Om mamman är gift när barnet föds blir automatiskt den äkta mannen ansedd som biologisk pappa.
  • Om mamman inte är gift vid barnets födelse ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller genom dom i tingsrätten.
  • Med faderskapet fastställs även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

Kommunens skyldighet att fastställa faderskap samt hur det ska göras regleras i Föräldrabalken kapitel 2.Digital föräldraskapsbekräftelse från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

För att bekräfta föräldraskap för den förälder som inte fött barnet, har hittills den enda vägen varit ett besök hos familjerättsenheten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet. I och med att den nya lagen om digitala bekräftelser träder i kraft 1 januari 2022 kan nyblivna föräldrar sköta detta via en enkel e-tjänst på skatteverkets hemsida. Detta sparar tid och resurser för såväl föräldrarna som kommunerna, och ger tryggheten av att ha två juridiska föräldrar.

Det är dock viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra bekräftelsen genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Vad händer om en digital föräldraskaps-bekräftelse inte gjorts?

Socialtjänsten får efter 14 dagar automatiskt upplysningar från Skatteverket om ett barn föds av en mamma som inte är gift och där inte digital föräldraskapsbekräftelse gjorts. Mamman blir då kontaktad av socialtjänsten genom brev där hon uppmanas höra av sig till socialtjänsten för att lämna uppgifter om barnet och pappan samt boka en tid för besök. Uppgifterna ligger till grund för hur faderskapet ska fastställas. Om föräldrarna är sammanboende och är överens om att barnet är deras gemensamma ska faderskapet fastställas genom skriftlig bekräftelse vid ett gemensamt besök på socialkontoret.

Om mamman och barnets pappa inte är sammanboende, om det finns flera män som kan vara pappa till barnet eller om ett faderskap har blivit felaktigt fastställt kommer det att genomföras en mer omfattande utredning. Om det finns osäkerhet att en man är biologisk pappa till ett barn kan man genomföra ett munskrapsprov. Ett munskrapsprov är ett DNA-test där prov tas från mamman, barnet och mannen som antas vara biologisk pappa till barnet.

Vid barnets födelse är modern ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen kan om så önskas anmälan göras att vårdnaden om barnet ska vara gemensam. Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. 

Föräldrar kan också senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap.

Föräldrar måste ha giltig legitimation när faderskapet eller föräldraskapet ska fastställas.

Innan barnet föds

Ett fastställande av faderskapet eller föräldraskapet kan påbörjas innan barnet föds. Ni är då välkomna att själva kontakta socialtjänsten. Det är lämpligt att det görs två till tre månader innan beräknad nedkomst.

Kontakt

Om ni har några frågor eller vill ha en tid för att fastställa faderskapet eller föräldraskapet är ni välkomna att kontakta socialtjänsten. Vi finns i Centrumhuset, Doktorsvägen 3, Götene.

Telefon: 0511-38 61 60

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!