Lyssna

Stöd till barn, familj och ungdom

Socialnämnden har enligt Socialtjänstlagen en skyldighet att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden och ska särskilt uppmärksamma de som visar tecken till ogynnsam utveckling.

Liten barnhand greppar pekfingret på en vuxen hand.

Socialtjänsten ska, i nära samarbete med familjen, se till att barn och ungdomar i åldern 0-20 år som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd och det skydd som de behöver.

Under sidan Behovsprövat stöd till familjer finns mer information om vilken sorts stöd socialtjänsten kan erbjuda, samt hur man gör en ansökan.

Öppen verksamhet

Familjecentralen är en öppen förskola med utvidgad service till föräldrar. I verksamheten arbetar pedagoger tillsammans med personal från socialtjänsten, barnavårdscentralen (BVC), mödravårdscentralen (MVC) och Folktandvården.

Samarbetssamtal hos familjeteamet vänder sig till separerade föräldrar och syftar till stöd i att kunna samråda kring barnen och gemensamt kunna fatta nödvändiga beslut, i huvudsak runt frågor som rör barnens vårdnad, boende och umgänge.

Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa eller behöver skydd eller stöd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänsten. På sidan om Barn som far illa ges en utförligare beskrivning om hur man anmäler oro för ett barn eller ungdom.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!