Lyssna

Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver skydd eller stöd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Barn som sitter nedböjd på en bänk med en nalle bredvid sig.Förstora bilden

Hur görs en anmälan?

En anmälan kan göras både skriftligt och muntligt genom till exempel telefonsamtal till någon på socialtjänstens familjeenhet. Du kan välja om du vill lämna ditt namn eller vara anonym. De uppgifter du behöver lämna vid en anmälan är vem anmälan avser, vilken oro som föranleder anmälan och var barnet/ungdomen finns.

Vart vänder jag mig för att göra en anmälan?

Muntlig anmälan sker via telefonsamtal till någon på familjeenheten under kontorstid. Om du anser att ett barn/ungdom är i akut fara och det är efter kontorstid kan du ringa till larmcentralen på telefonnummer 112 och be att få prata med socialjouren.

På dagtid nås handläggare via socialtjänstens reception via telefonnummer 0511-38 61 60.
 
Skriftlig anmälan skickas till: Götene kommun, Individ- och familjeenheten, 533 80 Götene. Du kan även lämna anmälan till socialtjänstens reception på Doktorsvägen 3.

Anonym anmälan

En anonym anmälan behandlas på samma sätt som övriga anmälningar. Om du i samband med att du gör en anmälan uppger ditt namn kan anmälan inte behandlas anonymt. Du kan heller inte vara anonym om du kommer på besök.

Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då saknar möjlighet att få kompletterande information från den som anmält. 

Konsultation

Anmälan kan också ske efter konsultation med personal vid familjeenheten. Ring i så fall till oss och beskriv oron för barnet/ungdomen innan beslut tas om anmälan. En sådan här konsultation gör du då utan att avslöja barnets/ungdomens identitet.

Anmälningsskyldighet

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdomar, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden.

Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet/ungdomen kan behöva skydd eller stöd genom socialtjänsten. När anmälan avseende oro för barn/ungdom sker i tjänsten kan anmälaren inte vara anonym.

Vad händer när en anmälan inkommit till Socialtjänsten?

När en anmälan inkommit till socialtjänsten görs bedömning om det finns behov av att inleda utredning enligt socialtjänstlagen eller inte. Utredning ska inledas om den information som framkommer i anmälan kan komma att leda till någon åtgärd från socialtjänsten. Var god se information om socialtjänstens utredningsarbete.

Socialtjänstens arbete utgår ifrån arbetsättet barns behov i centrum (BBIC) utvecklat av Socialstyrelsen och utgångspunkten ska alltid vara barns/ungdomars bästa. Stöd- och hjälpinsatser ska så långt det är möjligt ges i nära samarbete med barnet/ungdomen och deras föräldrar. 

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av anmälan. Sådana uppgifter kan dock inte lämnas utan medgivande från den ärendet rör. 

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom socialtjänsten har sekretess. På sidan om tystnadsplikt finns mer information om vad sekretess innebär.

Tvång

Många människor kopplar ihop socialtjänsten med tvång. Socialtjänstens arbete bygger på frivillighet och samtycke, det är väldigt sällan som socialtjänsten använder sig av tvångsingripanden. Det sker enbart om missförhållandena är så allvarliga att barnet löper påtaglig risk att utveckling och hälsa skadas och om frivillig vård inte kan ges. Den lag som styr detta kallas Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I sådana fall kopplas rättssystemet och domstolen in.

Kontakt

Enhetschef Kristina Järman
Telefon: 0511-38 62 99
E-post: kristina.jarman@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!