Lyssna

Utredningsarbete

På denna sida finns information om socialtjänstens utredningsarbete

När inleds en utredning?

En utredning ska inledas om någon ansöker om stöd- och hjälpinsatser från socialtjänsten enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. En utredning kan även inledas om det kommer in en anmälan om att ett barn eller ungdom far illa eller riskerar att fara illa. Beslut om att inleda en utredning fattas av socialsekreterare vid ansökan och 1:e socialsekreterare/enhetschef vid anmälan.

Hur går en utredning till?

När beslut om att inleda utredning tas registreras det i socialregistret. En akt upprättas där viktiga handlingar rörande barnet/ungdomen förvaras. Handläggande socialsekreterare för journalanteckningar där möten och annan viktig information rörande barnet/ungdomen dokumenteras.
 
En utredning får ta maximalt fyra månader. I undantagsfall kan denna tid förlängas.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på socialtjänsten har tystnadsplikt enligt offentlighets-och sekretesslagen. Detta innebär att socialsekreteraren inte får berätta för någon utomstående om vad som händer i utredningen utan er tillåtelse. Ungdom över femton år och vårdnadshavare till barnet/ungdomen får ta del av informationen i utredningen.

Barnets behov i centrum 

Under utredningstiden kommer socialtjänsten att försöka ta reda på hur det barn/ungdom som utredningen berör och deras vårdnadshavare har det och om det finns behov eller önskemål om några insatser. Vid utredningsarbetet arbetar socialtjänsten i Götene utifrån arbetssättet barnets behov i centrum (BBIC). BBIC har bland annat som syfte att öka barnets/ungdomens medbestämmande, göra barnet/ungdomen mer synligt och öka samarbetet med barnet/ungdomen och dess nätverk.

Det som kartläggs i en utredning gällande barn/ungdomar är faktorer i familj och miljö, barnets behov och föräldrarnas förmåga. Detta är faktorer som forskning visat är viktiga för barn/ungdomar och som påverkar barnets/ungdomens mående och utveckling. Faktorerna visas i form av en triangel där barnet/ungdomen är i centrum. Denna triangel är utgångspunkt i socialtjänstens arbete med barn/ungdomar och deras vårdnadshavare.

För mer information om BBIC, se Socialstyrelsens hemsida.

Inhämtning av information

I utredningen inhämtas information om barnet/ungdomen och deras familj. Detta görs genom samtal med barnet/ungdomen och deras vårdnadshavare men också genom inhämtande av information från professionella runt barnet/ungdomen. Dessa personer kallas referenter och kan till exempel vara lärare, förskolepersonal, skolsköterska och BVC-sköterska. En ungdom som är över 15 år och vårdnadshavare kan också föreslå referenter i utredningen. En ungdom över 15 år och vårdnadshavare har rätt att närvara vid referentsamtalet. Hur utredningen kan genomföras regleras i 11 kapitlet 2 § Socialtjänstlagen.

Handläggande socialsekreterare ska i utredningen alltid se till barnets bästa.

Bedömning

I utredningen görs sedan en bedömning om det finns behov av insatser från socialtjänsten och förslag kan ges på insatser till er som familj. De insatser som kan föreslås är till exempel:

  • råd- och stödkontakt med socialsekreterare
  • kontaktperson
  • familjebehandling
  • familjestödjare
  • kontaktfamilj
  • familjehemsplacering
  • institutionsplacering (HVB-placering)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!