Delårsrapport

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och kommunala bolag/Kommunalförbund. Rapporten är indelad i tre huvuddelar. Den första delen är förvaltningsberättelsen. Den andra delen avser Götene kommun med finansiell analys, balans och resultaträkning  samt presentation av nämnder. I den tredje delen redovisas Götene kommuns bolag/kommunalförbund. 

Prognosen per 2017-08-31 visar ett resultat på 15,1 mnkr. Det är 7,2 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar 2,1 % av skatter och statsbidrag.

Prognos för nämnder visar ett underskott med 7,2 mnkr jämfört med budget. Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden står för största underskotten med 3,0 mnkr respektive 7,8 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens underskott beror till viss del på att det i förskolan är färre antal barn från andra kommuner som är placerade i Götene än budgeterat. Underskottet beror även på att kostnader för elever med särskilda behov är höga jämfört med budget. På Socialnämnden är det särskilt boende som står för det största underskottet där personalkostnaderna ökat till följd av hög sjukfrånvaro, hög vårdtyngd med behov av extra bemanning.

Prognosen för skatter och bidrag, +3,3 mnkr respektive +3,8 mnkr jämfört med budget, bygger på SKLs prognosverktyg utifrån cirkulär 17:42 som kom i augusti. Prognos för Övrig finansiering är +7,4 mnkr. 

För finansnettot förväntas ett överskott, +1,1 mnkr, till följd av lägre och senarelagt lånebehov än budgeterat.

Delårsrapport 2017-08-31PDF (pdf, 788.3 kB)


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Annelie Ekholm, senast ändrad 08 november 2017