Delårsrapport

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och kommunala bolag samt Kommunalförbund. Rapporten är indelad i tre huvuddelar. Den första delen är förvaltningsberättelsen. Den andra delen avser Götene kommun med finansiell analys, balans och resultaträkning  samt presentation av nämnder. I den tredje delen redovisas Götene kommuns bolag/kommunalförbund. 

Prognosen per 2018-08-30 att verksamhetens nettokostnader kommer vara 8,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Årets resultat väntas vara 16,0 miljoner kronor, vilket är 8,5 miljoner kronor högre än budget.

I prognosen för 2018 visar nämnderna upp ett samlat överskott på 3,1 miljoner kronor jämfört mot budget. Kommunstyrelse, socialnämnd samt nämnd för service och teknik bidrar till överskottet med 2,2 miljoner kronor, 1,6 miljoner kronor respektive 1,0 miljoner kronor. I prognosen är inte kostnader för rivning och nedskrivning av Källby förskola med.

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar på en negativ avvikelse mot budget. Både skatteintäkter och generella statsbidrag visar på underskott med 2,2 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor (totalt -2,4 miljoner kronor). Prognosen bygger på SKLs prognosverktyg utifrån cirkulär 18:27 som kom i augusti. -2,7 miljoner kronor beror på att antalet invånare är lägre än budgeterat (-48 stycken). +0,3 miljoner kronor beror på högre ersättning per invånare (+20 kronor per invånare).

För finansnettot förväntas ett överskott, +1,3 miljoner kronor, till följd av lägre och senarelagt lånebehov än budgeterat.

Delårsrapport 2018-08-31PDF (pdf, 1.4 MB)

Arkiv

Delårsrapport 2017-08-31PDF (pdf, 788.3 kB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor