Delårsrapport

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och kommunala bolag samt Kommunalförbund. Rapporten är indelad i tre huvuddelar. Den första delen är förvaltningsberättelsen. Den andra delen avser Götene kommun med finansiell analys, balans och resultaträkning  samt presentation av nämnder. I den tredje delen redovisas Götene kommuns bolag/kommunalförbund. 

Prognosen per 2019-08-31 är att årets resultat väntas vara 32,6 miljoner kronor, vilket är 24,5 miljoner kronor högre än budget.

I prognosen för 2019 visar nämnderna upp ett samlat överskott på 7,1 miljoner kronor jämfört mot budget. Det är kommunstyrelsen, socialnämnden samt nämnd för service och teknik som bidrar till överskottet.

Prognosen är att kommunen under 2019 förväntas få ett överskott på pensionskostnader med 1,7 miljoner. Ett överskott på Generella statsbidrag och skatteintäkter på 4,6 miljoner kronor. Ett överskott på finansnettot på 1,3 miljoner. Ett överskott på välfärdsmiljaden på 0,9 miljoner. En förskjutning av tidsplan på investeringar väntas ge ett överskott 5,5 miljoner. Förändring volym befolkning väntas ge ett överskott på 1,7 miljoner. i övrig finansiering är prognosen ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Justering för internränta väntas ge ett underskott på 0,6 miljoner kronor.

Klicka här för delårsrapport 2019-08-31PDF (pdf, 1.6 MB)

Arkiv

Delårsrapport 2018-08-31PDF (pdf, 1.4 MB)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!