Lyssna

Detaljplan för del av Källby 8:43 m.fl, koppling Nordskog

Granskning mellan 14 december 2022 och 18 januari 2023

Götene kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som syftar till att möjliggöra utbyggnad av en ny allmän väg som förbinder Källbys centrala och nordvästra delar. Vidare är syftet att erbjuda goda förbindelser inom samhället för
både bil- gång- och cykeltrafik.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Skede

Aktuellt förslag

Planområdet är beläget i centrala Källby cirka 10 kilometer väster om Götene tätort. Den nya vägen ansluter i söder till korsningen mellan Sjökvarnsvägen och Stinsvägen och i nordväst till Vänernvägen. Den sydligaste delen av vägen kommer kunna genomföras med stöd av gällande detaljplan. Detta innebär den aktuella detaljplanens sydligaste läge är på södra sidan av Råmmån. Sektor samhällsbyggnad har nu tagit fram ett planförslag som syftar till att möjliggöra utbyggnad av en ny allmän väg som förbinder Källbys centrala och nordvästra delar. Vidare är syftet att erbjuda goda förbindelser inom samhället för både bil- gång- och cykeltrafik.

Kommunen bedömer att förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och som finns utställd med planförslaget.

I miljökonsekvensbeskrivningens slutsats konstateras det att med föreslagna skyddsåtgärder för att minska påverkan på omgivningen så väl i anläggnings- som driftskedet bedöms planförslaget vara genomförbart. Planförslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan.

Tillhörande handlingar och utredningar finns tillgängliga nedan. Du kan även be att få alla eller delar av handlingarna skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se.

Synpunkter

Du är välkommen att lämna in synpunkter senast den 18 januari 2023.

Du måste lämna skriftliga synpunkter för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen. Synpunkterna ska också vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning för att kunna ge rätt att överklaga.

Så kan du lämna dina synpunkter

E-post: kommunstyrelsen@gotene.se Post: Götene kommun 533 80 Götene

Märk gärna ditt brev med KSK 2021/630 Detaljplan Koppling Nordskog

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt John Cronqvist.

Tel. 0511-38 60 57, E-post: john.cronqvist@gotene.se

Tillhörande handlingar

Dagvattenutredning Pdf, 10.7 MB.

Geoteknik bro över Rammån Pdf, 4.5 MB.

Geoteknik 2 väg Pdf, 5 MB.

Geoteknik 1 väg Pdf, 8.6 MB.

Rapport Kungsfiskare Pdf, 2.4 MB.

Lokaliseringsutredning Pdf, 9.5 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 18.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 13.6 MB.

Plankarta Pdf, 544.8 kB.

Samrådsredogörelse Word, 76.2 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.7 MB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!