Granskning, Detaljplan för Götene 2:2 m.fl. Biogasanläggning

Detaljplan för Götene 2:2 m.fl. Biogasanläggning

Granskningstid 2021-02-22 till och med 2021-03-26

Aktuellt förslag

Detaljplanen berör del av Götene 2:2 och Fullösa 3:11. Planområdet ligger cirka 700 meter norr om Götene tätort, norr om Västerbyverket. Planförslagets syfte är att möjliggöra etableringen av en biogasanläggning. Verksamheten planerar tillverkning och försäljning av fossilfri förvätskad gas. Samtidigt kan biogödsel levereras till jordbruket.

Detaljplanen tillåter sådan verksamhet som alltid ska antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram som finns utställd med planförslaget. Den samlade bedömningen är att planförslaget ger stora positiva konsekvenser för klimatet och utsläpp till luft som minskar. I övrigt blir konsekvenserna obetydliga eller små.

Planförslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan.

Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Ett informationsmöte hölls den 2 mars och en inspelning från mötet går att ta del av nedan. Inspelningen finns tillgänglig till och med 26 mars.

Inspelning av mötet den 2 mars

Synpunkter

Granskning pågår mellan 2021-02-22 och 2021-03-26 under denna tid har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Du måste lämna skriftliga synpunkter för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen. Synpunkterna ska också vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning för att kunna ge rätt att överklaga.

Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Så kan du lämna dina synpunkter

E-post: kommunstyrelsen@gotene.se

Post: Götene kommun

533 80 Götene

Märk gärna ditt brev med

KSK 2020/346 Detaljplan Biogasanläggning

Synpunkter ska inkomit senast den 26 mars 2021.

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos.

Tel. 0511-38 60 68, E-post: elin.perjos@gotene.se

Bilagor

PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.7 MB)

PlankartaPDF (pdf, 852.4 kB)

Samrådsredogörelse PDF (pdf, 398.3 kB)

Strategisk miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.5 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 296.8 kB)

Utredningar

LokaliseringsstudiePDF (pdf, 911.3 kB)

NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 3 MB)

Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 1.9 MB)

Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.4 MB)

BullerutredningPDF (pdf, 2.9 MB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 2 MB)

OlycksriskanalysPDF (pdf, 961.9 kB)

RiskanalysPDF (pdf, 1.9 MB)

PM RiskhänsynPDF (pdf, 424.3 kB)

LuktutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

SläckvattenutredningPDF (pdf, 885.6 kB)

BärighetsutredningPDF (pdf, 1.7 MB)

Förstärkningsbehov VärmevägenPDF (pdf, 746.6 kB)

KapacitetsberäkningarPDF (pdf, 222.1 kB)

SalmonellaPDF (pdf, 183 kB)


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!