Lyssna

Intresserad av uppdrag som familjehem?

I Götene kommun finns det barn och ungdomar som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. För att barnen ska må bättre måste de flytta till ett annat hem, ett familjehem. Där ska de känslomässiga och praktiska omsorgerna vara så goda att barnen/ungdomarna kan fortsätta att utvecklas.

Vad är ett familjehem?

Familjehem är helt vanliga familjer med stabila levnadsförhållanden. De har tid, ork och engagemang för att ta emot barn/ungdomar och ge dem känslomässig och praktisk omsorg.

Placering i familjehem kan göras utifrån två olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Förväntningar på familjehem

De förväntningar Socialtjänsten har på ett familjhem är:

 • Att samtliga i familjen är positivt inställda till att ta uppdrag som familjehem. Det är viktigt att eventuellt egna barn vet vad det innebär och att de är förberedda på att dela med sig av sina föräldrar samt sina saker.
 • Att kunna ta emot ett eller flera barn/ungdomar allt ifrån några veckor till hela uppväxttiden.
 • Att ha fysiskt utrymme för barnet/ungdomen.
 • Att ha vilja och inlevelse att ta emot någon annans barn och vara en kompletterande förälder.
 • Att vara trygg som person/personer och vara goda förebilder både för barn och ibland även för barnets föräldrar.
 • Att ha ett gott samarbete med barnets familj och socialsekreterare samt följa den planering som gjorts för barnet/ungdomen.
 • Att aktivt möjliggöra barnets kontakt med barnets föräldrar, nätverk och andra för barnets viktiga personer.

Vad erbjuds familjehemmen?

 • Fortlöpande stöd av socialsekreterare
 • Handledning av familjebehandlare
 • Utbildningsinsatser
 • Basutrustning för barnet/ungdomen

Varje familjehem får ersättning för omkostnader som skall täcka kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet/ungdomen behöver. Utöver detta får familjehemmet ett arvode för sin arbetsinsats. Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt samt sjukpenning- och pensionsgrundande. Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättningar.

Om uppdraget kräver en period av tjänstledighet finns det möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om ersättningar till familjehem på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Varje familj som öppnar sitt hem, hjälper ett barn till en bättre tillvaro.

Hur blir man familjehem?

Efter att ni anmält ert intresse kommer ni bli kontaktade av en socialsekreterare där ni får information och frågeformulär att fylla i. Om socialsekreterarna sedan gör bedömningen att det inte finns några hinder för familjen att bli familjehem inleds en familjehemsutredning.

En familjehemsutredning består av delarna: Er uppväxt, ert vuxenliv, ert eventuella föräldraskap samt hur ert nuvarande liv ser ut.

Det görs även en kontroll av Socialtjänstens- och Rikspolisstyrelsens register samt Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan. Referenser tas.

När socialsekreterare har ett barn eller en ungdom som behöver placeras i ett familjehem gör man en matchning för att försäkra sig om att barnet/ungdomen placeras i ett familjehem som på allra bästa sätt kan tillgodose just detta barnets/ungdomens behov.

Varje barn har sina speciella behov som ska “matchas" med ett familjehem som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov. Följden kan bli att ett intresserat familjehem kan få vänta länge på att få ett uppdrag.

Intresserad av uppdrag som familjehem?

Är ni intresserade av att vara familjehem under en kortare eller längre tid och därmed öppna ert hem och hjärta för ett barn/ungdom? Anmäl ert intresse för att bli familjehem.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!