Lyssna

Ett ärendes gång

Här kan du läsa om hur det går till från det att ett ärende kommer in till kommunen tills det är färdigbehandlat.

Hur ett ärende ska hanteras regleras i kommunallagen. I diariet går det att följa ett ärende, vilka yttranden som kommit in, vilka beslut som tagits och till vem beslutet skickats.

Post och e-post

Post och e-post kallas i lagen för inkomna handlingar. Handlingar kan till exempel komma från myndigheter, kommuninvånare eller andra kommunala nämnder. Handlingar som kommer in via e-post behandlas på samma sätt som brevpost.

Allmän handling

I princip blir all post till kommunen allmänna handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Handlingar i diarier

All inkommen post registreras och ärenden får ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att underlätta sökning. Händelser i ett ärende registreras, till  exempel remisser, yttranden och beslut.

Beredning

Innan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd ska besluta om ett ärende brukar det beredas. Det innebär exempelvis att ta fram en utredning, ett avtalsförslag eller en kostnadsberäkning. 

Delegation

Vissa ärenden beslutar en ledamot eller tjänsteman om på uppdrag av kommunstyrelsen eller nämnderna. Detta kallas för delegation. Delegationsbeslut är jämställda med en nämnds beslut.

Remiss och yttrande

Ibland behövs synpunkter från en annan instans än de som ska besluta, till exempel en nämnd som har specialkunskaper om ärendet. Då skickas ärendet på remiss. Synpunkter som lämnas kallas för yttranden.

Kallelse och föredragningslista

Kommunens beslutsprocess bygger på skriftligt material. På så sätt kan allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen granska kommunens handläggning av ärenden.

Kallelse med ärendelista finns tillgängliga här. Kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges möten kan du ta del av i Medborgarkontoret i Centrumhuset.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör Götene kommun. Exempel på frågor är hur kommunen ska organisera sin verksamhet, hur mycket vi ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta. Fullmäktige beslutar om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och deras verksamheter.

Läs mer om den politiska organisationen i Götene här.

Protokoll

Efter varje sammanträde skrivs det ett protokoll, en paragraf för varje beslut. Protokollet skrivs under av ordföranden och en eller två justerare.

Efter justeringen görs protokollet tillgängligt på kommunens hemsida.

Varje paragraf i protokollet skickas till dem som berörs av beslutet.

Överklaga beslut

Inom tre veckor efter att protokollet är justerat har du som kommuninvånare möjlighet att överklaga ett beslut.

Kommunen tillkännager att protokoll är justerade genom att meddela vilken nämnd som haft sammanträde, datum för mötet och under vilken period som besluten kan överklagas. Justering tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Varje medlem av en kommun har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelsen, nämnderna eller tjänstemän som fattar dem.

Arkiv

När ärendet är slutbehandlat arkiveras det så att det ska bli lätt att hitta. Även när handlingarna lagts till kommunens arkiv finns det lagar som styr.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  1. rätten att ta del av allmänna handlingar
  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
  3. forskningens behov

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!