Vad är planläggning och hur går det till?

Varje kommun arbetar med planering för framtiden i olika avseenden. En sådan är planering för bostäder och byggande. Det finns olika typer av planer. Här följer en kort information om dessa.

Översiktsplan (Framtidsplan)

Här redovisas de allmänna intressen som bör beaktas vis beslut om användning av mark och vatten. Vidare miljö- och riskfaktorer som bör beaktas.
Översiktsplanen ska också beskriva de riksintressen som finns inom kommunen.

Översiktsplanen bereds i kommunens samhällsbyggnadsberedning och antas av kommunfullmäktige. En översiktsplan är ett levande dokument som hela tiden behöver uppdateras. Med jämna mellanrum behöver därför en större översyn göras.

Fördjupad översiktsplan

Här tränger man in lite djupare i ett visst geografikt eller verksamhetsknutet område. Det kan röra sig om vindkraftens utbyggnad, viktiga trafikleders utformning eller olika samhällens utveckling.

Översiktsplanen bereds i kommunens samhällsbyggnadsberedning och antas av kommunfullmäktige.

Detaljplan

Här regleras markens användning mera i detalj. Det kan t.ex. gälla vilken typ av bebyggelse som kan tillåtas, vilken byggnadsarea en byggnad få ha eller byggnadens höjd och taklutning.

Här framgår också var anläggningar för trafik, vatten och avlopp får finnas samt eventuella skyddsavstånd från industri, kraftledningar, trafikleder och annan störande verksamhet.

Detaljplanen bereds av Sektor Samhällsbyggnad och beslut om antagande görs av kommunfullmäktige. Vissa detaljplaner kan antas av kommunstyrelsen då beslutanderätten har delegerats.

Hur upprättas en detaljplan?

En detaljplan kan initieras av både kommunen och enskilda personer eller företag. När enskilda personer initierar en detaljplan är det ofta frågan om en ändring av redan befintlig detaljplan.

 1. När en ansökan om planbesked har lämnats till kommunen eller en planfråga väckts på annat sätt fattar kommunstyrelsen beslut om huruvida detaljplanen ska upprättas/ändras eller inte. Är planen av enskild karaktär upprättas ett avtal mellan kommunen och exploatören där kostnaderna för framtagandet fördelas.
 2. I vissa ärenden ska planläggningen föregås av en programhandling. Programhandlingen är mycket schematisk och beskriver förutsättningarna för planens framtagande.
 3. Programhandlingen offentliggörs för samråd och berörda parter har möjlighet att yttra sig. Handlingarna finns tillgängliga främst på kommunens hemsida, men kan även finnas fysiskt på efter ärendet utvalda platser.
 4. Efter programskedet vidtar arbetet med att klarlägga förutsättningarna på platsen genom olika utredningar och undersökningar. Dessa ligger till grund för det detaljplaneförslag som samtidigt arbetas fram.
 5. Detaljplanen offentliggörs för samråd och berörda parter har möjlighet att yttra sig. Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida.
 6. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redovisar de synpunkter som inkommit och sektor samhällsbyggnads bemötande av dessa. Detaljplanen omarbetas i erforderlig mån utifrån de inkomna synpunkterna.
 7. Den omarbetade detaljplanen ställs ut för granskning och berörda parter har åter möjlighet att yttra sig. Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida.
 8. När granskning har skett justeras detaljplanens utförande i erforderlig mån utifrån de inkomna synpunkterna. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande tillsammans med sektor samhällsbyggnads bemötande av dem. Utlåtandet bifogas övriga detaljplanehandlingar. Utlåtandet sänds till de som yttrat sig under planprocessen innan ett beslut om antagande tas.
 9. Detaljplanen antas av kommunstyrelsen. Ärenden som har en principiell karaktär antas av kommunfullmäktige.
 10. Länsstyrelsen beslutar om kommunens antagande beslut ska prövas eller inte.
 11. Detaljplanen vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att kommunfullmäktiges beslut om antagande har anslagits på kommunens anslagstavla om det inte har överklagats eller överprövats.

Mer information om vad en specifik detaljplan ger för riktlinjer

 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!