Vad är planläggning och hur går det till?

Varje kommun arbetar med planering för framtiden i olika avseenden. En sådan är planering för bostäder och byggande. Det finns olika typer av planer. Här följer en kort information om dessa.

Översiktsplan (Framtidsplan)

Här redovisas de allmänna intressen som bör beaktas vis beslut om användning av mark och vatten. Vidare miljö- och riskfaktorer som bör beaktas.
Översiktsplanen ska också beskriva de riksintressen som finns inom kommunen.

Översiktsplanen bereds i kommunens samhällsbyggnadsberedning och antas av kommunfullmäktige. En översiktsplan är ett levande dokument som hela tiden behöver uppdateras. Med jämna mellanrum behöver därför en större översyn göras.

Fördjupad översiktsplan

Här tränger man in lite djupare i ett visst geografikt eller verksamhetsknutet område. Det kan röra sig om vindkraftens utbyggnad, viktiga trafikleders utformning eller olika samhällens utveckling.

Översiktsplanen bereds i kommunens samhällsbyggnadsberedning och antas av kommunfullmäktige.

Detaljplan

Här regleras markens användning mera i detalj. Det kan t.ex. gälla vilken typ av bebyggelse som kan tillåtas, vilken byggnadsarea en byggnad få ha eller byggnadens höjd och taklutning.

Här framgår också var anläggningar för trafik, vatten och avlopp får finnas samt eventuella skyddsavstånd från industri, kraftledningar, trafikleder och annan störande verksamhet.

Detaljplanen bereds av mark- och planenheten och godtas för antagande av miljö- och bygglovnämnden samt antas av kommunfullmäktige. Vissa detaljplaner kan även antas direkt av miljö- och bygglovnämnden, där beslutanderätten delegerats.

Hur upprättas en detaljplan?

En detaljplan kan initieras av både kommunen och enskilda personer eller företag. När enskilda personer  initierar en detaljplan är det ofta frågan om en ändring av redan befintlig detaljplan.

 1. När en planfrågan har väckts fattar miljö- och bygglovnämnden beslut om huruvida detaljplanen skall upprättas/ändras eller inte.  Om detaljplanen är av allmänt intresse bekostas den av skattemedel när resurser finns tillgängliga. Är planen av enskild karaktär upprättas ett avtal mellan kommunen och exploatören där kostnaderna fördelas och tidplan fastställs.
 2. I vissa ärenden skall planläggningen föregås av en programhandling. Programhandlingen är mycket schematisk och beskriver förutsättningarna för planens framtagande.
 3. Programhandlingen offentliggörs för samråd och berörda parter har möjlighet att yttra sig. Handlingarna finns tillgängliga dels på MK (Medborgarkontoret) och kommunens hemsida.
 4. Efter programskedet vidtar arbetet med att upprätta detaljplanen utifrån de förutsättningar som finns och de bakomvarande orsaker som ligger till grund för upprättandet.
 5. Detaljplanen offentliggörs för samråd och berörda parter har möjlighet att yttra sig. Handlingarna finns tillgängliga dels på MK (Medborgarkontoret) och kommunens hemsida.
 6. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som tar upp de synpunkter som inkommit. Detaljplanen omarbetas i möjlig mån utifrån de inkomna synpunkterna.
 7. Den omarbetade detaljplanen offentliggörs för granskning och berörda parter har möjlighet att yttra sig. Handlingarna finns tillgängliga dels på MK (Medborgarkontoret) och kommunens hemsida.
 8. När utställning har skett justeras detaljplanens utförande i möjlig mån utifrån de inkomna synpunkterna. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande som bifogas detaljplanen.
 9. Detaljplanen antas av miljö- och bygglovnämnden.
 10. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. (Vissa detaljplaner kan även antas direkt av miljö- och bygglovnämnden, där beslutanderätten delegerats.)
 11. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut.
 12. Detaljplanen vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att kommunfullmäktiges beslut om antagande har anslagits på kommunens anslagstavla.

Mer information om vad en specifik detaljplan ger för riktlinjer

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!