Lyssna

Lokalt partistöd för Götene kommun

Från och med 1 februari 2014 finns det nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018 och ska bland annat syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Bestämmelserna om partistöd finns i 2 kap. 9-12 § kommunallagen (1991:900), KL.

Partistödets syfte – främja politisk verksamhet inom kommunen

Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna (lokaliseringsprincipen, 2 kap 1 § KL).

Partistödet ska ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin.

Kommunallagen om det lokala partistödet

  • Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, (KL § 9). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det i så fall ska vara.
  • Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti
  • Beslut om partistöd kan överklagas till förvaltningsrätten enligt reglerna om laglighetsprövning.

Partistöd får ges till

  • De partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. Vallagen (2005:837).
  • De partier som upphört att vara representerat i kommunfullmäktige, dock senast under ett år efter det att representationen upphörde.
  • Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person enligt kommunallagen.

Fullmäktiges roll

  • Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet
  • Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 9-12 § kommunallagen (1991:900). Se också nedanstående anvisningar om redovisning av kommunalt partistöd.

Redovisning av kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen 9 §, första stycket.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Granskning av redovisningar för kommunalt partistöd

En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Granskningen av det lokala partistödet är till för att öka transparensens när det gäller användningen av skattemedel och ska i sin tur stärka medborgarnas förtroende för systemet med skattefinansiering av politiska partier. Om redovisningen inte visar hur partistödet har använts kan detta resultera i ansvarskrävande från väljare men inte i någon granskning eller ansvarsutkrävande från fullmäktige.

Lokalt partistöd i Götene kommun

I Götene kommun lämnas dels ett mandatbundet stöd och dels ett grundstöd till varje parti representerat i kommunfullmäktige.

Partierna måste ansöka om utbetalning av partistöd.

Mandatbundet stöd

Mandatbundet stöd lämnas med 24 procent av föregående års prisbasbelopp per mandat i fullmäktige, vilket motsvarar 11 424 kronor per mandat baserat på 2021 års prisbasbelopp.

Grundstöd

Grundstöd lämnas till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige med 23 800 kronor per parti. Det sammanlagda grundstödet blir 214 200 kronor baserat på 2021 års prisbasbelopp.

Exempel 1

Baserat på 2021 års prisbasbelopp.

Mandatstöd

24 % x 47 600 kr = 11 424 kr x 41 mandat = 468 384 kronor

Grundstöd

50 % x 47 600 kr = 23 800 kr x 9 partier = 214 200 kronor

Summa totalt partistöd

682 584 kronor

Exempel 2

Baserat på 2022 års prisbasbelopp.

Mandatstöd

24 % x 48 300 kr = 11 592 kr x 41 mandat = 475 272 kronor

Grundstöd

50 % x 48 300 kr = 24 150 kr x 9 partier = 217 350 kronor

Summa totalt partistöd

692 622 kronor

Utbildningsstöd i Götene kommun

I Götene kommunfullmäktige representerade partier erhåller 1 100 kr per mandat och år i extra partistöd. Möjlighet skall finnas för partierna att ta hela det extra partistödet för samtliga år under mandatperioden, det första året i mandatperioden. Kommunfullmäktige förutsätter att pengarna används för utbildning.

Här kan du ladda ner blankett för ansökan och redovisning av partistöd Pdf, 54.9 kB.

Lokalt partistöd för Götene kommun Pdf, 300 kB.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!