Lyssna

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det sker på olika sätt beroende på om det gäller ett myndighetsbeslut mot enskild eller om det gäller lagligheten i ett av kommunens beslut

Laglighetsprövning - pröva lagligheten i kommunens beslut

Om du vill överklaga något beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller en nämnd måste du göra det senast tre veckor efter att beslutet tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.

Beslut som överklagas enligt kommunallagen kan överklagas i tre steg; förvaltningsrätt, kammarrätt och regeringsrätt.

Hur överklagar jag vid laglighetsprövning?

Överklagan ska vara skriftlig och skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Den ska ha kommit in inom tre veckor från det att beslutets tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla.

Vad prövas?

Rätten kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. Förvaltningsrätten prövar, utifrån de skäl som angetts i överklagan, om beslutet:

 • har tillkommit i laga ordning
 • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • strider mot lag eller annan författning

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Vem får överklaga?

Möjlighet att överklaga gäller alla medlemmar i Götene kommun. Medlem är du om du är:

 • folkbokförd eller
 • äger en fastighet eller
 • är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress till bostad och arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer
 • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Förvaltningsbesvär - överklaga beslut som gäller enskild person

De myndighetsbeslut som gäller dig som enskild person, exempelvis avslag på en ansökan om bygglov eller ansökan om försörjningsstöd kan överklagas genom så kallat förvältningsbesvär.

Vem får överklaga?

Om du är part, det vill säga om beslutet angår dig, så kan du överklaga ett beslut om myndighetsutövning.

Hur överklagan jag vid förvaltningsbesvär?

Om beslutet går dig emot ska du få ett skriftligt beslut om detta och i samband med det även information om hur du överklagar beslutet, så kallad besvärshänvisning.

Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas in till den myndighet som fattat beslutet (exempelvis socialtjänsten) senast inom tre veckor från det att du tog emot beslutet.

Överklagandets innehåll

I överklagan ska det stå vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilken ändring du vill ha. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis. Överklagan ska också innehålla:

 • Person- eller organisationsnummer
 • Postadress till bostad och arbetsplats
 • Telefonnummer till bostad, arbetsplats samt mobilnummer
 • E-postadress eller annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig

Vad händer sedan?

Kommunen bedömer först om överklagande kommit in i tid och kan då gå igenom beslutet på nytt.

Om beslutet inte ändras helt enligt dina önskemål så skickas det vidare för att prövas av den instans som ska pröva överklagan, ofta Förvaltningsrätten eller Länsstyrelsen. 

Om du som överklagat får rätt så ersätts det ursprungliga beslutet av ett annat. 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!