Lyssna

Frågor och svar om skogens skötsel

Vilka anledningar finns det för att ta ned träd?

Då tar vi ned träd:

  • Trädet har nedsatt kondition, anses farligt och kan inte säkras genom beskärning.
  • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av exempelvis svamp eller insekter som medför smittorisk.
  • Trädet gallras bort för att gynna omgivande träds utveckling.
  • Trädet tas bort för att föryngra beståndet.
  • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.

Då tar vi inte ned träd:

  • Trädet skuggar en tomt och/eller bostadshus.
  • Trädet skymmer utsikten.
  • Trädet fäller kottar, löv, barr, frön, frukthonungsdugg eller fågelspillning på privat mark, tomt eller hus.
  • Trädet orsakar en försämrad tillväxt på privat mark/tomt.
  • Trädet stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning.

Vad är ett riskträd?

Träd som befaras utgöra risk för skada på person eller egendom, kan utgöra trafikfara eller kan vara angripet av sjukdom eller skadedjur besiktas löpande. Vid besiktningen bedöms trädets skick och därefter beslutas om eventuell åtgärd.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Vad händer med rishögar eller virket efter en genomförd skötselåtgärd?

Efter en genomförd skötselåtgärd hämtas rishögar och virkestravar av kommunens virkesköpare. Vi kan tyvärr inte tillåta att privatpersoner varken tar virke eller ris. Kommunen kan inte heller tillåta att boende lägger eget ris på kommunens skogsmark, även om det genomförs skötselåtgärder i området.

Ibland när kommunen har tagit ner träd lämnas stammar, grenar och/eller ris kvar i naturen. Ibland kan det uppfattas att materialet bara ligger där till ingen nytta eller att det gör miljön skräpig. Anledningen till att vi lämnar material efter en skogsåtgärd är för att det gynnar den biologiska mångfalden.

Får jag ta ned träd elller röja sly på kommunens mark?

Nej, kommunen ansvarar för nedtagning av träd och slyröjning på kommunal mark. Vi ser regelbundet över behovet av slyröjning och vill inte att privatpersoner röjer sly på kommunens mark.

Får jag lägga trädgårdsavfall på kommunens mark?

Nej! Trädgårdsavfall hör inte hemma i naturen.
Kompostera gärna trädgårdsavfallet hemma inom den egna tomten, har du inte själv möjlighet finns det en återvinningscentral där trädgårdsavfall kan lämnas.

Att skapa egna komposter på allmän mark är inte tillåtet. Stora mängder trädgårdsavfall kan attrahera djur som t.ex. råttor och leder dessutom till att trädgårdsväxter sprider ut sig i natur- och skogsområden.

 Vilken betydelse har död ved?

Döda träd som står eller ligger i skogen och material som lämnas efter en skogsåtgärd utgör en viktig del av naturmiljön. Detta lämnas kvar så att de kan förmultna på plats och därmed bidra till den biologiska mångfalden i området.

Död ved lockar bland annat många insekter, som i sin tur lockar fåglar och andra djur. Döda eller sjuka träd som står i närheten av vägar, parkeringsplatser eller andra miljöer där många människor rör sig kan dock utgöra en säkerhetsrisk. Sådana träd tas bort av kommunen i de fall kommunen är huvudman för området.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!