Lyssna

Invasiva växter

Vad är det för ny växt som dykt upp i min trädgård? Är det en invasiv art? Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Bild på blomsterlupin Förstora bilden

Bild på den invasiva växten blomsterlupin.

Invasiva främmande arter är växter och djur som kan orsaka stor skada på miljön. Invasiva arter konkurrerar ut våra inhemska arter och kan ändra artsammansättningen på en plats. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och antalet invasiva främmande arter ökar från år till år.

Fungerande ekosystem med rik biologisk mångfald är väldigt viktiga för oss människor. Dels har de större motståndskraft och återhämtningsförmåga vid till exempel klimatförändringar och dels för samhällets välfärd genom att bidra med naturnyttor så kallade ekosystemtjänster som naturen ger.

Hur har dessa invasiva arter kommit hit?

Arterna har flyttats från sina ursprungliga miljöer med hjälp av oss människor, oftast av en slump. I sin nya omgivning börjar arten sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem och infrastruktur vilket medför stora kostnader för samhället och den enskilda.

En stor spridningskälla till dessa växter är trädgårdsavfall som inte lämnats in på rätt sätt. Många utländska prydnadsväxter har vandrat ut från trädgårdarna och spritt sig i landskapet längs vägkanterna.

Arbeta förebyggande

Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska stoppa spridningen. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.

Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen och orsakar skada. Kan det vara så att du har invasiva främmande arter på din tomt? Lär dig vilka de vanligaste invasiva växterna är och håll utkik efter dem!

Var uppmärksam på vad du köper eller tar emot för växter som är ämnade för din trädgård. Fråga din växthandlare om råd eller läs mer på Naturvårdsverkets hemsida innan du planterar en okänd växt.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder för att bekämpa invasiva främmande växter. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga:

  • privatpersoner
  • kommunala och statliga fastighetsägare
  • bolag som äger fastigheter.

Då invasiva arter sprider sig lätt och ibland fort så behöver du som trädgårdsägare samarbeta både med din eventuella granne och kommunen. Har du växten på din tomt så växer den troligtvis hos din granne också. Växer den på grannens tomt så kommer den troligen förr eller senare in på din. Se till att samarbeta, hjälpa varandra och göra insatserna samtidigt.

Bekämpning och transport

Invasiva arter bekämpas på olika sätt. En del arter kan tas bort eller klippas innan de går i blom, andra är svårare och kräver mer insatser. Var noga med att få bort hela växten, framförallt de delar som förökar sig som frön och rotdelar. Vissa arter är så pass invasiva att redskap behöver saneras efteråt.

När en art bekämpas och tas bort är det viktigt att hantering av avfallet sker på rätt sätt. Lägg dem inte på komposten.

Vad görs med växtavfallet?

Samla ihop allt avfall från invasiva främmande växter och lägg i dubbla plastsäckar som försluts väl, förslagsvis med tejp.

Därefter ska säckarna lämnas på återvinningscentralen. Återvinningscentralen tar emot upp till 4 sopsäckar med växtavfall. Kontakta personal på plats för att lämna dessa säckar på rätt ställe. Om du har större mängder (mer än 4 sopsäckar) ska du kontakta en avfallsentreprenör för borttransport och förbränning.

Var försiktig under transport så inget växtmaterial sprids.

SLÄNG ALDRIG TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN INVASIVA ARTER I NATUREN ELLER KOMPOST.

Hjälp till att rapportera in invasiva arter

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter.

Varför ska man rapportera?

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Här kan du rapportera in dina observationer av invasiva växter

Artfakta

Nedan listas några arter som du ska se upp med och som du kan rapportera in i artdatabanken.

Blomsterlupin

Blomsterlupin utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, som till exempel vägkanter och järnvägsbankar.

Blomsterlupin omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.

Bidra gärna till att bekämpa blomsterlupin genom att slå den innan den sätter frö, slå gärna flera gånger på en växtsäsong. Vid en mindre förekomst kan du ta bort hela växten genom att gräva eller dra upp den. Växtmaterialet bör tas bort så att växtplatsen inte blir för näringsrik. Återkom till samma område senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växterna som har grott från fröna i marken. Observera att markägarens tillstånd krävs om du vill göra åtgärder på annans mark!

Bild på blomsterlupin

Blomsterlupin

Jättebalsamin

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Spridning av jättebalsamin kan förhindras genom att slå den innan den blommar och sätter frö. Se till att ta bort fröställningarna från området eftersom fröna kan eftermogna. Samma område bör besökas senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växter som har grott från frön i marken. Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. En annan metod är att rycka upp hela växten ur marken, lägg sedan i sopsäckar och förslut väl. Sopsäckarna kan lämnas till återvinningscentralen.

Växtavfallet ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas till återvinningscentral.

Observera att markägarens tillstånd krävs om du vill göra åtgärder på annans mark!

Bild av jättebalsamin

Jättebalsamin.

Jätteloka

Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Bekämpa arten metodiskt genom att ta bort fröställningar kontinuerligt under många år till dess att fröbanken i jorden är utarmad. Det är viktigt att se till att fröställningarna inte lämnas kvar i området.

Använd alltid skyddskläder och glasögon, växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som bör upprepas flera gånger per säsong. Det går också att kväva växten genom att täcka marken på våren. Hantera växtavfall och jord som kan innehålla frön så de inte sprids vidare.

Effektivast är att bränna blom- och fröställningarna. Delar av stam och blad kan lämnas på marken eller i kompost. Är det en liten mängd kan det läggas i hushållsavfallet, är det mycket växtavfall tar återvinningscentralen emot växtmaterial för förbränning.

Observera att markägarens tillstånd krävs om du vill göra åtgärder på annans mark.

Bild på en vit växt som heter jätteloka

Jätteloka

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris kan bli upp till två meter hög och har en stor spridningsförmåga. Arten har en tendens att invadera och sprida ut sig på öppna sandrika och näringsfattiga torrängar, stäppmiljöer och ruderatmarker, där inhemska lågvuxna och konkurrenssvaga växter annars skulle växa.

Det är mycket viktigt att växten inte får möjlighet att sätta frön som kan spridas till omgivningen. Varje planta kan ge upphov till flera tusen frön per år och dessa sprids effektivt med vinden.

Spridning av kanadensiskt gullris kan förhindras genom slåtter. Genomför slåtter minst två gånger under flera år. Denna åtgärd kan med fördel kompletteras med insådd av inhemska arter. Observera att markägarens tillstånd krävs om du vill göra åtgärder på annans mark!

Bild på den invasiva växten kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris

Parkslide

Parkslide, släktingen jätteslide och hybriden hybridslide är alla seglivade växter med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränger ut andra arter. De är stora problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svåra att bekämpa.

Parkslide är i Sverige den invasiva växt som är svårast att bekämpa. Arten kan etablera sig på nästan vilken typ av jord som helst. Den sprids med ytterst små rot- eller stamfragment som kan följa med vid flytt av jord. Det räcker med mindre än 1 gram av ett rotfragment för att en planta ska slå rot.

Parkslide har rötter som kan ligga i dvala i flera år för att senare igen börja sätta skott. Växten kan använda sina lagrade resurser till att skjuta nya skott många år efter att bekämpning har påbörjats och den kan reagera på bekämpningsförsök genom att skjuta rotskott upp till sju meter från huvudplantan.

Parkslide har högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel jämfört med många andra arter och kan få stor spridning genom att jordmassor med rotdelar flyttas till andra platser.

I dagsläget saknas bekämpningsmetoder som vi med säkerhet kan rekommendera eller garantera att de kommer fungera i alla situationer mot parkslide. Metoder som har visat sig fungera i vissa lägen kan i andra situationer resultera i ökad spridning och förvärrade problem.

Om parkslide inte utgör ett problem på växtplatsen eller breder ut och sprider sig rekommenderar Naturvårdsverket att du väntar med åtgärder. Under tiden är det klokt att ha växten under uppsikt för att kunna notera om den börjar sprida sig. Du kan till exempel markera ut ytterkanterna på beståndet med pinnar eller liknande.

Bild på ett bestånd av parkslide

Parkslide

Invasiva arter som regleras av EU

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar. Det finns också arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige. Från 1 januari 2019 började en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över invasiva arter ska tas fram. Särskilda regler gäller för arter med stor spridning där utrotning inte är kostnads- eller nyttoeffektivt. Signalkräfta, jätteloka och jättebalsamin bedöms vara arter med stor spridning i Sverige.

Invasiva växter och djur på EU:s förteckning.

Mer information

Är du intresserad att få mer information om invasiva växter har naturvårdsverket tagit fram en folder som ger en bra bild av vilka växter som kan finnas i din tomt och hur de ska bekämpas.

Naturvårdsverkets folder om råd för invasiva arter Pdf, 270.5 kB.

Du kan också läsa mer på Länsstyrelsen hemsida.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!