Lyssna

Ledningsgator på Kinnekulle

Hela Kinnekulle är ett naturvårdsområde med ett stort antal naturreservat och Natura 2000-områden. Ledningsstråken för el som Kinnekulle Energi sköter kan fungera som komplement till omgivande livsmiljöer (till exempel betesmarker och ängar), men kan även utgöra huvudbiotop om den ursprungliga miljön kraftigt minskat i areal.

En hage med en jordkällare och ett höstligt träd intill en landsväg.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Genom Naturvårdsverkets projektstöd Lokala naturvårdssatsningar (LONA) kommer Kinnekulle Energi, Götene kommun och Högskolan i Skövde stärka kunskapen om hur skötsel av ledningsgator kan stärka den biologiska mångfalden.

En väl fungerande och regelbunden skötsel av kraftledningsgatorna, som är anpassad efter biotopens naturvärden, kan skapa och bibehålla de öppna till halvöppna biotoper som naturligt finns i omgivande landskap. Ett kunskapsunderlag kan även ge de rätta förutsättningarna för att restaurera ett område och därmed återskapa områdets ursprungliga naturvärden. Det viktigaste arbetet med naturvårdande skötsel i kraftledningsgator är att bevara och utveckla befintliga värden samt stärka biotopernas förmåga att hysa än fler arter på sikt. Biotop är en biologisk term för en typ av omgivning med naturliga gränser där vissa växter eller djursamhällen hör hemma.

I kraftledningsgator är det de regelbundna röjningarna som skapar och bibehåller de öppna miljöer som bland annat påminner om traditionellt hävdade (hävda betyder att sköta och vårda) marker. Hävdens låga intensitet gör också att många kärlväxtarter tillåts gå i blom oftare än i mer intensivt skötta marker, vilket också kan gynna insektsfaunan. Kraftledningsgator som löper genom ett odlingslandskap kan hysa stor artrikedom särskilt om de är anlagda på mark som tidigare använts som ängs- eller betesmark. De bildar också korridorer mellan fortfarande hävdade marker och skapar en grön infrastruktur.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!