Lyssna

Ändring av detaljplan för Nordskog etapp 2

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en kommunal gata inom planområdet. Götene kommun har sedan 2011 ändrat sitt förhållningssätt kring ansvar och drift av gator och vill numera stå som huvudman för gator i nya bostadsområden.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Aktuellt plansked är antagande. Beslutet har blivit överklagat.

Bild som visar planprocessens steg. Aktuellt steg, Antagande, är markerat.

Aktuellt förslag

Planområdet ligger i norra delen av Källby och avgränsas i väster av fritidsbebyggelsen, i öster av Vänervägen, i norr av Hamngatan och i söder av lövskog. Totalt omfattar planområdet cirka 28 000 kvadratmeter.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en kommunal gata inom planområdet. Gällande detaljplan innehåller ingen allmän plats för gata, utan gatan var planerad att skötas genom en gemensamhetsanläggning. Götene kommun har sedan 2011 ändrat sitt förhållningssätt kring ansvar och drift av gator och vill numera stå som huvudman för gator i nya bostadsområden.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planen

Meddelande om antagen detaljplan Pdf, 216.5 kB.

Underrättelse om granskningsutlåtande Pdf, 153.4 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 184.9 kB.

Plankarta - antagande Pdf, 3.8 MB.

Planbeskrivning - antagande Pdf, 2.4 MB.

Undersökning Pdf, 152.2 kB.

Ursprunglig plankarta Pdf, 1.1 MB.

Ursprunglig planbeskrivning Pdf, 886.7 kB.

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!