Lyssna

Ändring av detaljplan för Hönsäter 5:12, Paroc

Syftet med ändringen är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling av befintlig industri. Ändringen ska skapa en något större rörelsefrihet för industrins utveckling inom befintligt område.

Bilden ovan visar del av gällande detaljplan. Röd markering visar vilket område inom detaljplanen som berörs av aktuell ändring.

Planeringsskede

Aktuellt planskede är samråd. Samråd hålls 25 oktober till och med 15 novembeter.

Detaljplanen avses använda ett begränsat standardförfarande. Det innebär att om sakägare godkänner förslaget och inga synpunkter i övrigt framförs kan förslaget föras direkt till antagande, utan att granskning sker.

Planprocessens olika skeden, aktuellt skede Samråd är markerat.

Aktuellt förslag

Planförslaget ändrar två delar av gällande detaljplan: Inom två delar av planområdet höjs högsta nockhöjd från 35 meter till 38 meter. Inom en del höjs nockhöjden från 25 meter till 38 meter. Tillsammans får fortfarande totalt maximalt 6000 kvadratmeter byggnadsarea vara hägre än 25 meter.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planen

Samrådsbrev Pdf, 202.1 kB.

Plankarta, ändrad Pdf, 3.5 MB.

Planbeskrivning till ändringen Pdf, 1.7 MB.

Undersökning Pdf, 158 kB.

Plankarta, gällande Pdf, 684.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 20 MB.

Du kan även be att få handlingarna skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos.

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!