Lyssna

Särskild förordnad vårdnadshavare

Götene Kommun har med anledning av sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn behov av fler särskilda förordnade vårdnadshavare. På denna sida kan du läsa mer om vad ett sådant uppdrag innebär.

Varför finns det behov av särskild förordnade vårdnadshavare?

Under perioden då de ensamkommande flyktingbarnen söker asyl utses en god man av Överförmyndaren i Lidköping. När en ensamkommande ungdom beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskild förordnad vårdnadshavare utses till ungdomen. En särskild förordnad vårdnadshavare utses om ungdomens föräldrar är avlidna eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Med varaktigt förhindrad menas att föräldern inte inom en överskådlig tid kommer att kunna fatta beslut för ungdomen på grund av att man är skild från ungdomen eller är försvunnen till exempel.

Det är Socialnämnden (Socialtjänsten) i Götene kommun som är ansvariga för att de ensamkommande ungdomarna får en särskild förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden gör en ansökan till Tingsrätten om vårdnad/förmynderskap för en underårig. Det är sedan Tingsrätten som fattar beslut om förordnandet. Om ungdomen fyller 18 år inom ett halvår kan den gode mannen i undantagsfall kvarstå tills ungdomen blivit myndig.

Den som förordnats till vårdnadshavare för ungdomen är vanligtvis också dess förmyndare. Denne har ansvaret för att ungdomen får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behovet av omsorg och trygghet. Det är dock inte den särskild förordnad vårdnadshavaren som utför omsorgen. Ansvaret kvarligger till dess att ungdomen är 18 år gammal.

Uppdraget

Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om ungdomens personliga angelägenheter. I takt med ungdomens stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till ungdomens egna synpunkter och önskemål. Vårdnadshavarens uppgift är att bevaka att ungdomens behov blir tillgodosedda på olika områden och i föräldrarnas ställe.

En särskild förordnad vårdnadshavare har alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Förordnandet upphör annars när ungdomen fyller 18 år.

Som särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flykting barn/ungdomar har man inget försörjningsansvar. Man har heller inget ansvar för den praktiska omsorgen då detta skall skötas av personal på boende eller av familjehemsföräldrarna.

Några uppgifter som en särskild förordnad vårdnadshavare har 

  • Samarbeta med boendepersonal/familjehemsföräldrar, Socialtjänst och skola.
  • Ansöka om studiebidrag och extra tillägg hos CSN.
  • Ansöka om övrigt bistånd enligt Socialtjänstlagen.
  • Godkänna och medverka vid Socialtjänstens upprättande av vårdplan.
  • Medverka vid Socialtjänstens uppföljningar på boende.
  • Medverka vid utvecklingssamtal eller delegera detta till boendepersonal på boende.
  • Medverka och godkänna eventuell åtgärdsplan i skolan.
  • Om barnet begått brott eller utsatts för brott — bistå barnet hos polis och domstol.
  • Företräda barnet vid passansökan eller ansökan om medborgarskap.

Hur blir man särskild förordnad vårdnadshavare?

Efter att du anmält ditt intresse kommer du bli kontaktad av handläggare vid socialtjänsten. Vid den första kontakten ger handläggare ytterligare information. Därefter begär handläggare in registerutdrag från polisens misstanke- och belastningregister samt socialregister. Handläggare gör sedan en initial bedömning om det finns några hinder för att bli särskild förordnad vårdnadshavare. Finns det inga hinder sparas den information handläggare erhållit till dess att det kan bli aktuellt med ett uppdrag.

När det finns en ungdom i behov av särskild förordnad vårdnadshavare utreder Socialtjänsten lämpligheten hos den som vill bli vårdnadshavare. Utredningen omfattar den sociala situationen till exempel: familjeförhållande, arbete och fritidsintressen. Utredningen skall också omfatta relationen till den ungdom det gäller, inställning till uppdraget samt en bedömning om förmåga att se ungdomens behov. Registerkontroll hos Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan görs.

Det är viktigt att den som föreslås bli särskild förordnad vårdnadshavare har kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare samt är lämplig för uppdraget. Handläggare tar hänsyn till om det finns särskilda önskemål från ungdom eller dennes förälder.

Vad får man som särskild förordnad vårdnadshavare?

Socialtjänsten i Götene kommun betalar ut ett arvode för den arbetsinsats den särskild förordnade vårdnadshavaren gör. Detta arvode motsvarar 10 timmars arbete/månad. Ersättningen är fast och någon redovisning för ersättningen behövs inte.

Man kan vända sig till barnet/ungdomens socialsekreterare för att få stöd och råd.

Vill du veta mer om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn?

Välkommen att ta kontakt med handläggare för mer information. De nås via receptionen på Individ- och familjeenheten på telefonnummer 0511-38 61 60.

Intresserad av uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare?

Är Ni intresserad av att vara särskild förordnad vårdnadshavare? Anmäl ert intresse här.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!