Lyssna

Ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Årligen kommer ett stort antal barn utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl. De är så kallade ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar.

Kommunens ansvar

De ensamkommande barnen och ungdomarna söker asyl hos Migrationsverket. Inom två dygn blir de sedan anvisade till en kommun. Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg. Ansvaret gäller både asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd. Kommunen ska också se till att barnet får tillgång till skolundervisning samt utse en god man. Varje ensamkommande flyktingbarn under 18 år ska ha en god man som biträder barnet i olika kontakter med samhället och ser till att barnets behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt.

Anvisning

Anvisningar fördelas enligt en modell där varje kommun tilldelas en andel som uttrycks i ett promilletal. Andelstalet sätts sedan i relation till det totala antalet anvisningar som gjorts i Sverige sedan 1 januari 2016. Andelstalet räknas ut från kommunens: folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn, antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser, samt antal boendedygn för ensamkommande barn som haft kommunen som ankomstkommun. Det handlar om två olika typer av anvisningar. Utjämnande anvisning: Migrationsverket anvisar den kommun som har lägst måluppfyllelse. Anknytningsanvisning: I de fall som det föreligger stark anknytning till anhöriga eller närstående i en kommun kan Migrationsverket göra en anvisning till den kommun dit barnet har anknytning.

Götene kommuns mottagande

Efter att ungdomen blivit anvisad till Götene kommun har Socialtjänsten ansvaret för att ungdomen får det stöd och den hjälp som föreskrivs i Socialtjänstlagen. Socialtjänsten har i uppgift att utreda ungdomens behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende.

Boenden

Det finns för närvarande inget HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar i Götene kommun.

Det finns i stället träningslägenheter där ensamkommande flyktingungdomar, som bedöms tillräckligt självständiga, bor på egen hand men med ett fortsatt stöd från kommunen. Boendestödjare erbjuder utifrån ungdomarnas individuella behov vägledning och praktiskt stöd. Boendestödjarna utgår från kommunens stödboende för unga vuxna, Heldegatan.

Ungdomarna i träningslägenheterna erbjuds bland annat: samhällsinformation, läxläsning, stöd i kontakt med andra myndigheter och föreningslov. Samt gemensamma gruppaktiviteter.

Syftet med stödet i träningslägenheterna är att ungdomarna ska bli trygga, självständiga samt självförsörjande individer.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!