Lyssna

Avgift fritidshem

Avgiften beräknas med en procentsats på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst, upp till 56 250 kronor per månad, och betalas som fast månadsavgift.

Avgiften debiteras innevarande månad och betalas under 12 månader, utan möjlighet till reduktion vid ledighet. Platsen är ett "12-månadersabonnemang". Barnets behov av vistelsetid utgår från föräldrarnas arbetstid, studietid inklusive restid eller om familjen har speciella skäl.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagenunder bidragsåret.

inkomstskattelagen (1999:1229)

Inkomstuppgift

Vid nyplacering ska inkomstuppgift och schema lämnas in innan placeringen påbörjas. Vid förändring av inkomst är förälder skyldig att lämna ny inkomstuppgift. Om förälder ej lämnar uppgift av betydelse (inkomst, tider med mera) debiteras högsta avgift.

Skolbarn 6 - 12 år
Inkomst intervall kr/månadBarnAvgift i % av inkomst

0 - 56 250 kr/månad

Barn 1

2 %


Barn 2

1,0 %


Barn 3

1,0 %

56 250 kr/månad (maxbelopp)

Barn 1

1 125 kr


Barn 2

563 kr


Barn 3

563 kr


Som Barn 1 avses det yngsta placerade barnet, Barn 2 det näst yngsta placerade barnet och Barn 3 nästa placerade barn. För fjärde och följande placerade barn blir ingen avgift.

Reducering av avgift

Vid barns ledighet, sjukdom eller annan frånvaro reduceras ej avgiften. Avgift betalas under 12 månader, utan möjlighet till reduktion för ledighet.
Vid barns längre sjukdom, över fyra veckor, kan ansökan om reducering göras. Skriftlig ansökan skickas till:

Götene kommun
Barnomsorgen
533 80 Götene

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!