Riktlinjer för elevers ledighet

I skollagen regleras elevers möjlighet till ledighet. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.

Klassföreståndare/mentor/handledare kan bevilja ledighet högst 2 dagar i följd och högst 5 dagar/läsår.

Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Det är inte tänkt att elever ska beviljas ledighet för nöjesresor.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Skolplikt

Enligt skollagen (kap 7) har barn som är bosatta i Sverige skolplikt från och med höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år. Det innebär att det finns krav på att eleven är närvarande i skolan. Vårdnadshavaren ska se till att ett skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt (7 kap 20§). Ogiltig frånvaro, är frånvaro som inte vårdnadshavaren meddelat eller bekräftat när det gäller t ex sjukdom eller läkarbesök. Om en elev uteblir från skolan utan giltigt skäl, ska vårdnadshavaren informeras samma dag. Detta kan ske på olika sätt.

Ledighet för elev, ansökan

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Lisette Lundberg, senast ändrad 20 mars 2018