Lyssna

Helhetsprojektet

Helhetsprojektet är ett förändringsprojekt med målet att göra heltidsarbete till norm inom kvinnodominerade välfärdsyrken, som grundar sig det nationella projektet Heltidsresan.

Bakgrunden till förändringen av vår schemaplanering är två projekt som vi har valt att kalla för Helhetsprojektet:

  • Vi lämnar det lokala timbanksavtalet och övergår i det centrala kollektivavtalet allmänna bestämmelser, ett gemensamt beslut mellan Kommunal och Götene kommun.
  • Projektet Heltidsresan som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal i hela Sverige, där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

Tanken och förhoppningen med den här förändringen är att skapa en mer hållbar arbetssituation, där medarbetaren slipper stressen med att jaga ihop sin arbetstid, får den återhämtning som de har rätt till och där vi har personal på rätt plats vid rätt tillfälle för att på bästa sätt stötta våra brukare i deras vardag.

Nya scheman löser flera problem

Den nya schemastrukturen svarar upp till flera av de schemarelaterade problem som omsorgspersonalen själva lyfte fram i en gemensam övning kallad pilen inför uppstarten av Helhetsprojektet och som vi redogör för nedan.

Problem 1: Hög sjukfrånvaro, ingen semester och många timvikarier

Ett av de stora problemen vi har haft inom sektor omsorg under lång tid är hög sjukfrånvaro, svårt att bevilja semester och hög andel timvikarier. Våra medarbetare blir sjuka, ibland under längre perioder, i vissa fall på grund av tungt arbete där återhämtningen har varit för dålig.

Vi har heller inte alltid haft möjlighet att bevilja våra medarbetare den semester som de efterfrågar i den utsträckning vi önskar, på grund av att vi saknar personal som kan jobba när de vill vara ledig. Det i sin tur leder till att vi ringer in medarbetare på deras lediga dagar.

Brist på ordinarie personal gör att vi har fått ta in oerfarna timvikarier i hög utsträckning som har gjort att ordinarie personal har fått ta ett större och ensamt ansvar, istället för att kunna dela ansvaret med en erfaren och trygg kollega.

(Klicka på rubriken nedan för att läsa mer om lösningen.)

Lösning: Höjd grundbemanning ger möjlighet till mer ledighet

Från och med den nya schemastrukturen som förändringen medför kommer all arbetstid att vara schemalagd. Det innebär att vi kan få en höjd grundbemanning och därmed kommer varje arbetsplats ha möjlighet att kunna täcka upp för varandra vid semester, sjukdom eller annan frånvaro. Det innebär att vi i större utsträckning kommer kunna bevilja våra medarbetare semester när du vill vara ledig.

Genom en höjd grundbemanning minskar vi också antalet arbetspass som görs av timvikarier. Det betyder att våra medarbetare oftast kommer att arbeta med en van och utbildad kollega. De behöver därmed inte ta extra ansvar under sina arbetspass.

En höjd grundbemanning innebär också att vi kommer kunna täcka upp frånvaro med kort varsel med befintlig personal. Det betyder att vi inte kommer behöva ringa in medarbetare på deras lediga dagar för att vi är kort om folk. Skulle det hända att vi behöver ringa in personal på grund av personalbrist, vilket troligtvis kommer vara väldigt sällan, så kommer de få övertidsersättning för det arbetspasset.

Problem 2: Inte tillräcklig vila

Brist på återhämtning är ett av de problem som också togs upp i uppstartsövningen som genomfördes hösten 2021. Det är ett allvarligt problem. Arbetsveckor med sex arbetsdagar och i vissa fall upp till tolv (!) dagars arbete på raken var inte ovanligt att det förekom.

Lösning: Inte fler än fem arbetsdagar i följd

Möjligheten till återhämtning och tillräcklig sömn mellan passen är en förutsättning för att våra medarbetare ska orka och må bra. Med en struktur i schemat kan vi nå målet att personal inte ska behöva arbeta fler än fem arbetsdagar i följd, helst inte fler än fyra. I största möjliga mån tar vi också bort kvällspass som följs av ett dagpass.

Det innebär att våra medarbetare ska få 36 timmars veckovila och elva timmars dygnsvila mellan arbetspassen, såsom arbetstidslagen och EU-direktiven fastslår. I undantagsfall kommer vi behöva acceptera nio timmars dygnsvila, i enlighet med allmänna bestämmelser (AB), för att få ihop schemat. Men det förutsätter att medarbetaren i snitt får elva timmars dygnsvila under en schemaperiod.

Med den nya schemastrukturen är också ett mål att införa så kallade helgtjänster. Det innebär att vi kan minska antalet helgpass samt få bort de delade turerna, som i sig försvårar återhämtningen.

Problem 3: Stressen att behöva jaga sin arbetstid

Ett annat problemområde som tydligt lyftes fram i övningen pilen är stressen kring att behöva jaga ihop sin egen arbetstid. Något som blir ännu svårare nu när fler vill arbeta heltid istället för deltid.

Lösning: All arbetstid är utlagd i schemat 12 veckor framåt

I och med den nya schemastrukturen kommer all arbetstid vara utlagd. Det innebär att våra medarbetare kommer att veta hur de ska jobba de kommande tolv veckorna. De kommer inte längre behöva jaga ihop din arbetstid, vilket de var tvungna att göra tidigare, oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Arbetstiden är redan planerad.

Det medför i sin tur att när medarbetaren är ledig, så är hen ledig. Ingen kommer behöva lägga sin lediga dag på att leta fler arbetspass.

Varför kan medarbetaren inte välja sitt schema längre?

Den främsta kritiken som framförs om den nya schemastrukturen handlar om att vi inte längre ger medarbetaren möjlighet att välja vilka arbetspass hen vill ha. Anledningen till det är flera.

Brukarbehovet styr hur arbetspassen fördelas under dagen

Den nya schemastrukturen bygger på att arbetspassen baseras på brukarens behov. Det vill säga, under tider på dygnet då vi vet att brukarna är i behov av mer hjälp och stöttning finns fler arbetspass för att vi ska vara fler som arbetar samtidigt. Och när brukarens behov är mindre är det således färre som arbetar.

Om den som har valt att arbeta deltid skulle arbetar långa pass och fullgöra sin arbetstid på till exempel fyra dagar under en vecka, skulle det medföra att det saknas personal den femte dagen. Det skulle i sin tur innebära att vi behöver ta in timvikarier eller att personalen som arbetar det passet får ett större och tyngre ansvar den dagen.

Lagar och avtal måste följas

Det finns lagar och avtal som styr hur arbetstiden får fördelas. Vi har tidigare varit slarviga med att följa upp att medarbetaren faktiskt har fått ordentlig återhämtning mellan sina arbetspass. Därför bygger den nya schemastrukturen på att vi faktiskt ska följa de lagar och avtal som reglerar hur ofta och länge man får arbeta.

Den som vill jobba heltid ska få jobba heltid

Deltidsarbete är fortfarande norm inom de kvinnodominerade yrkena. Att förändra detta och göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på arbetsmarknaden. Det skiljer 3,6 miljoner i inkomst under ett arbetsliv mellan kvinnor och män. En bidragande orsak är deltidsarbete (källa: www.kommunal.se/heltidsresan).

Den som gör resan från deltid till heltid ökar sin inkomst varje månad, vilket bidrar till att hen får möjlighet att bli ekonomiskt självförsörjande, starta ett sparande eller ha råd att göra mer på fritiden. En ökad inkomst ger också ett högre pensionssparande och mer i föräldrapenningen, eftersom föräldrapenningen baseras på tidigare lön.

Vi vill skapa goda förutsättningar för våra medarbetare som arbetar inom sektor omsorg i Götene kommun att arbeta heltid. Det gör vi genom att ge en sammanhängande arbetstid och arbeta för att få bort delade turer och korta arbetspass som innebar att de var tvungna att arbeta fler dagar för att få ihop sin arbetstid. Det gör vi också genom att höja grundbemanningen så att de kan vara ledig på sina lediga dagar och inte riskera att bli inringda eller behöva lägga sin lediga tid på att jaga minustid. Det gör vi även genom att se till att medarbetarna faktiskt får den återhämtning som kroppen behöver för att orka, genom att se till att följa de lagar och avtal som finns kring dygnsvila och veckovila och att de får ut din semester.

Det går fortfarande att byta pass

Våra medarbetare kommer fortfarande kunna påverka sitt arbetsschema i viss mån genom att byta pass med en kollega. Det kommer dock att bli svårare än det har varit tidigare, på grund av att vi måste se till att vi har rätt bemanning utifrån brukarbehovet och att vi följer lagen vad gäller vila och återhämtning mellan passen. Men möjligheten finns fortfarande.

I och med att medarbetaren vet hur hen ska jobba de kommande tolv veckorna kommer de kunna planera sin ledighet och boka in viktiga aktiviteter, till exempel tandläkartider, på lediga dagar.

När det är viktigt att vara ledig på en schemalagd dag och det inte finns möjlighet att byta pass, finns fortfarande möjlighet att ansöka om semester för den dagen. Utöver sommarsemester så har medarbetaren fem till tolv extra semesterdagar som kan nyttjas till sådana tillfällen. Det finns dessutom något som kallas för enskild angelägenhet som beviljas av respektive chef för exempelvis begravning.

Frågor

Har du som anställd frågor kring ditt schema så vänder du dig till din enhetschef.

Bakgrund till den nya schemaplaneringen

Två parallella projekt är anledningen till den nya schemaplaneringen. Det ena är Heltidsresan. Det andra är uppsägning av timbanksavtalet.

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal mellan 2016–2024 i hela Sverige. Målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

Götene kommun tillsammans med fackföreningen Kommunal fattade beslut om att säga upp det lokala kollektivavtalet timbanksavtalet inom sektor omsorg. Timbanksavtalet skapade stress, oro och missnöje hos personalen eftersom alla arbetstimmar inte låg utlagda i schemat. Det innebar att personalen fick jaga ihop fler arbetspass för att få ihop resten av sin arbetstid. Det nya kollektivavtalet innebär att alla arbetstimmar ligger utlagda i schemat från början. Personalen behöver inte längre ansvara för att jaga ihop sin arbetstid.

Läs mer på: www.heltid.nu och www.kommunal.se/heltidsresan

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!