Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Överenskommelse med Bert Karlssons bolag och Kinnekulleborgen AB kring Medeltidens Värld

Publicerad:

Borgen på Medeltidens värld. Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Det finns nu en överenskommelse mellan Medeltidens Värld AB och Bert Karlssons bolag. Överenskommelsen klargör att Bert Karlsson nu är löst från de arrendeavtal som ingicks den 13 januari 2011. De tidigare köpeavtal kring mark är lösta och nu återgår all mark till kommunen. Bert Karlsson säljer också sina aktier i Kinnekulleborgen till de andra ägarna i bolaget.

Götene kommun går enligt överenskommelsen i borgen för den så kallade Borgen. Detta måste dock beslutas i Kommunfullmäktige för att avtalet ska gälla. Preliminärt blir detta den 26 mars 2012.

Den överenskommelse som nu är gjord är godkänd av styrelsen Medeltidens Värld och övriga ägare av Kinnekulleborgen AB.

När det gäller försäljning av anläggningen så pågår den processen. När detta är klart återkommer vi med information kring detta.

Överenskommelsen mellan parterna inklusive bilagor finns längre fram i texten.

Bakgrund

 • Projekt Medeltidens Värld startade i maj 2007 när Kommunfullmäktige tog beslut om inköp av Arnkulisserna och att projektet skulle genomföras.
 • 2008-2010 har verksamheten drivits av bolaget Medeltidens Värld. 2009 arrangerades Arnfestivalen och 2010 arbetade man efter ett upplägg där Bert Karlsson fanns med.
 • Under 2010 byggde Kinnekulleborgen AB den så kallade Borgen som sedan arrenderades ut till Medeltidens Värld.
 • Den 27 december 2010 tog Kommunfullmäktige beslut om att arrendera ut hela anläggningen samt den så kallade Borgen till Äventyrslandet Kinnekulle AB under 10 år. Ägare till detta företag var Bert Karlsson.
 • I samma beslut så förändrades uppdraget för bolaget Medeltidens Värld att inte driva verksamheten utan att följa upp avtalet. En ny styrelse valdes med Kenth Selmosson som ordförande. Bolaget har ingen VD.
 • Efter bara en säsong valde Bert Karlsson att säga upp avtalet i september 2011.
 • Förhandlingar har pågått sedan dess för att hitta en uppgörelse kring avtalsuppsägningen. Från kommunens sida är det Medeltidens Värld som hanterat detta.
 • Nu finns en överenskommelse mellan Medeltidens Värld och Bert Karlssons bolag som styrelsen i Medeltidens värld godkänt.
 • Det finns också en överenskommelse kring den så kallade Borgen. Där är också alla parter överens men för Götene Kommun krävs ett kommunfullmäktigebeslut.

Huvudavtalet

Mellan

 • Äventyrslandet Kinnekulle AB /556568-6903/ (Äventyrslandet),
 • Äventyrslandet Kinnekulle Event AB /556519-6432/ (Event),
 • Jokarjo AB /556064-4501/ (Jokarjo),
 • Kinnekulleborgen AB /556804-2757/ (Kinnekulleborgen),
 • Götene kommun /212000-1652/ (Kommunen),
 • Medeltidens Värld AB /556739-2468/ (MTV)

samt

 • Niclas Karlsson
 • Johnny Persson
 • Eva Maria Friberg
 • Bert Karlsson
 • Arne Brånn
 • Johan Olofsson

 
Gemensamt benämnda "Parterna" har denna dag träffats följande

 

ÖVERENSKOMMELSE

 

Upphörande av avtal

Arrendeavtalet mellan Kommunen och Äventyrslandet avseende "Parkområde Medeltidens Värld i Götene" på fastigheten Götene Götene 16:10 dagtecknat 2011-01-13

1.      
Arrendeavtalet upphör per 2011-12-31. Äventyrslandet har avflyttat per dagen för detta avtals undertecknande. Arrendestället lämnas i per dagens datum befintligt och av Kommunen godkänt skick. Äganderätten till samtliga de inventarier som per dagens datum finns på arrendestället, frånsett de inventarier som är antecknade på bilaga 1, tillfaller MTV per dagen för arrendets upphörande. Inventarierna enligt bilaga 1 skall avhämtas av Äventyrslandet senast per det datum som antecknats på bilaga 1 vid äventyr av att äganderätten till dessa annars tillfaller MTV.

Hyresavtalet mellan Kommunen och Äventyrslandet avseende "Borgen" på fastigheten Götene Götene 16:10 dagtecknat 2011-01-13

2.      
Hyresavtalet upphör per 2011-12-31. Äventyrslandet har avflyttat per dagen för detta avtals undertecknande. Hyresstället lämnas i per dagens datum befintligt och av Kommunen godkänt skick.Äganderätten till samtliga de inventarier som per dagens datum finns i hyresobjektet tillfaller MTV per dagen för hyresavtalets upphörande. Jakarjo bibehåller dock äganderätten till de inventarier som är särskilt antecknade i bilaga 2. Inventarierna skall efter anfordran och med iakttagande av en månads varsel avlägsnas av Jakarjo vid äventyr av att de annars omedelbart tillfaller Kinnekulleborgen.

 
Arrendeavtalet mellan Jokarjo och MTV avseende ett markområde om ca 3 000 m3 av fastigheten Götene Götene 16:2, bilaga 3.

3.      
Arrendeavtalet upphör per 2011-12-31. MTV skall avflytta per dagen för detta avtals undertecknande. Arrendestället lämnas i per dagens datum befintligt och av Jokarjo godkänt skick.

Köpekontrakt mellan Kommunen och Jokarjo avseende del av fastigheten Götene Götene 16:10 dagtecknat den 24 maj 2010.

4.      
Jokarjo återkallar den ansökan om avstyckning som är inlämnad till Lantmäteriet. Återkallelse sker senast 10 dagar efter "Likviddag" enligt nedan, vid äventyr av att Kommunen för Jokarjos räkning äger återkalla densamma. Köpekontraktet upphävs per dagens datum varvid utväxlade prestationer enligt köpekontraktet skall återgå samt att Kommunen per dagens datum erhåller tillträde till markområdet. Det antecknas att köpeskillingen enligt köpekontraktet inte har erlagts. Jokarjo och Kommunen svarar till hälften var för den kostnad som uppkommit vid Lantmäteriet i anledning av ansökan om avstyckning av markområdet.

 
Köpekontraktet mellan Kommunen och Äventyrslandet (med tidigare firma Exatron Invest AB) avseende del av fastigheten Götene Götene 16:10 dagtecknat den 26 mars 2010.

5.      
Köpekontraktet upphävs per dagens datum varvid utväxlade prestationer enligt köpekontraktet skall återgå samt att Kommunen per dagens datum erhåller tillträde till markområdet. Det antecknas att köpeskillingen enligt köpekontraktet inte har erlagts.

Ansökan om avstyckning enligt köpekontraktet har inte gjorts och Parterna är överens om att köpekontraktet redan av denna anledning är ogiltigt

Återställande av inventarier

Kungsstol och tre antika bord

6.      
Den s k kungsstolen samt tre antika bord (sammantaget värde 100 000 SEK) skall återställas av Jakarjo senast per den 2012-03-15.

Ersättning

7.      
Jokarjo betalar till MTV ett belopp om 150 000 SEK jämte mervärdesskatt genom insättning på konto nummer 8289-1 24899434-5.
 

Överlåtelse av aktier

Aktieinnehavet i Kinnekulleborgen AB /556804-2757/ (Kinnekulleborgen).

8.      
Bert Karlssonöverlåter samtliga de 125 aktier som han är innehavare till i Kinnekulleborgen till övriga aktieägare. Överlåtelsen sker till nominellt belopp och enligt särskild upprättad handling, bilaga 4.

9.      
Bert Karlssonerhåller det aktiägartillskott om 150 000 SEK av köparna av aktierna och som skett till Kinnekulleborgen. Detta regleras i bilaga 4.

 

Lösen av lån

Skuldebrev och övriga fordringar, liksom säkerhetsöverlåtelse tecknat mellan Kinnekulleborgen och Jokarjo den 4 augusti 2010.

10.  
Kinnekulleborgen löser det lån om 6 725 000 SEK som Jokarjo lämnat Kinnekulleborgen, bl.a. genom skuldebrev av den 4 augusti 2010, bilaga 5. Parterna är härvid överens om att någon amortering av lånet i övrigt och enligt tidigare avtal, inte sker under 2012. Kinnekulleborgen ersätter samtliga de investeringar m.m. som Jakarjo gjort i Kinnekulleborgen genom att betala till Jakarjo i ett för allt för dessa 475 000 SEK varvid äganderätten tillfaller Kinnekulleborgen. Lösen och betalning enligt ovan sker genom betalning till bankgiro nummer 969-5784 hos Svenska Handelsbanken. Kommunen förbinder sig att ställa kommunal borgen för att möjliggöra för Kinnekulleborgen att placera lånet hos annan kreditgivare, liksom för Kinnekulleborgen att uppta lån för betalning av investeringarna. Jokarjo garanterar att lösen av lån på ovan angivet sätt sker med befriande verkan och att överlåtelse av rättigheterna enligt skuldebrevet inte skett. Lösen av lånet liksom betalningen av investeringar enligt ovan innebär att Kinnekulleborgens samtliga förpliktelser mot Jokarjo är slutligt reglerade. Vid betalning återgår till Kinnekulleborgen omedelbart samtliga de byggnader och rättigheter som genom säkerhetsöverlåtelse den 4 augusti 2010, bilaga 6, överlåtits till Jokarjo, liksom återgår samtliga eventuella andra panter eller säkerheter som lämnats i anledning av lånet. Jokarjo garanterar att någon överlåtelse till tredje part av byggnader och eller rättigheter enligt avtalet om säkerhetsöverlåtelse inte skett.

Likviddag

11.  
Den 31 maj 2012 sker betalning av överenskomna belopp enligt detta avtal, liksom enligt "Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 4. För det fall Kommunen inte godkänt att ställa borgen per den 31 maj 2012 enligt punkten 13 nedan, sker betalning först 10 dagar efter godkännande, dock med beaktande av giltighetsförbehållet. Betalning sker enligt följande.            

 • Jakarjo erlägger 150 000 SEK jämte mervärdesskatt till MTV enligt punkten 7;             
 • Kinnekulleborgen reglerar lånet hos Jakarjo genom betalning enligt punkten 10;             
 • Kinnekulleborgen betalar till Jakarjo för investeringarna enligt punkten 10;           
 • Betalning sker av aktierna i Kinnekulleborgen enligt punkten 8 och"Aktieöverlåtelseavtal";             
 • Återbetalning sker av aktieägartillskott enligt punkten 9 och "Aktieöverlåtelseavtal".

Slutlig reglering

12.  
Efter fullgörande av detta avtal är mellanhavandena mellanBert Karlsson , Äventyrslandet, Event samt Jakarjo å ena sidan och Kommunen, MTV samt Kinnekulleborgen liksom de aktieägare som tecknar detta avtal å andra sidan, slutligt reglerat.

 

Villkor för detta avtals giltighet

13.  
För detta avtals giltighet erfordras att fullmäktige i Kommunen senast per den 30 juni 2012 har godkänt dess innehåll gällande att ställa ut kommunal borgen. Sker ej detta är detta avtal — med bifogat aktieöverlåtelseavtal - utan verkan mellan Parterna.

 
Detta avtal har upprättats i 12 likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

______________________________
Götene den      mars 2012
 
Äventyrslandet Kinnekulle AB /556569-6903/                       

 
_______________             ______________
gm Bert Karlsson               Niclas Karlsson

Äventyrslandet Kinnekulle Event AB /556519-6432/           
 

_______________                                                                                
gm Bert Karlsson                                                                                  

Jokarjo AB /556064-4501/                                                                

 

_______________                                                                                
gm Bert Karlsson                                                                                  
 
Kinnekulleborgen AB /556804-2757/                                         

 
_______________                 __________________               
gm Niclas Karlsson och            Eva Maria Friberg                      

 
 
Götene kommun /212000-1652/                                                  

 
_______________              __________________               
gm Rogher Selmosson och    Kenth Selmosson                     

 
Medeltidens Värld AB /556739-2468/                                        

 
_______________                 __________________               
gm Kent Selmosson och         Ann-Marie Widegren              

Niclas Karlsson
 
Johnny Persson
 
Eva Maria Friberg

Arne Brånn
 
Johan Olofsson

Bert Karlsson

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!