Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Broschyren - Om krisen eller kriget kommer

Publicerad: klockan

Framsidan på broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Förstora bilden

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Klicka på bilden för att förstora.

Idag ska alla invånare i landet fått hem Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) broschyr i brevlådan Om krisen eller kriget kommer. Troligen har du som boende i Götene kommun några uppföljande frågor, i denna nyhet har vi samlat det vi kan svara på och ger er kontaktuppgifter till MSB som har ytterligare svar gällande broschyren.

Frågor och svar från Götene kommun

Vad är det som ligger under kommunens ansvar när en kris uppkommer?

I Sverige finns ett nationellt krishanteringssystem som bygger på tre principer:

 • Ansvarsprincipen: Den som ansvarar för en verksamhet i fredstider ansvarar också för verksamheten i kris och krig.
 • Likhetsprincipen: Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt som möjligt vara den samma i fredstider som i krig och krissituationer.
 • Närhetsprincipen: Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Detta innebär att kommunen ska sköta hanteringen av de kriser som uppstår inom kommunens geografiska område. Kommunen har således det övergripande ansvaret för att samordna planering och hantering av samhällskriser som kan inträffa inom kommunens gränser.

Här kan du läsa mer om vem som är ansvarig över vad under en krissituation.

Vilka risker är mest trovärdiga i Götene kommun?

Några av de samhällskriser som kan drabba just Götene kommun är långvariga strömavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen, översvämningar, stormar och andra oväder. Läs mer om risker i samhället.

Hur länge är det tänkt att en kommuninvånare skall klara sig själv utan hjälp av kommunen gällande mat, värme, vatten?

Du har ett eget ansvar att klara av din vardag vid en kris. Planera för minst 72 timmar i ett första steg. Eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta veckor, ja månader innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer per automatik efter tre dygn, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut. Det kan också innebära att du slipper köa för just då attraktiva varor. Läs mer om din krisberedskap.

Vad är ”Viktigt meddelande till allmänheten”?

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar:

 • information i radio och TV,
 • i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Ett VMA sänds alltid i radio och TV. VMA sänds i följande kanaler:

 • Sveriges radios FM-kanaler (SR)
 • Sveriges television (SVT)
 • Sveriges utbildningsradio (UR)
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. I Götene kommun finns en ljudsändare. Den sitter i Källby. Mer information över hur signalen låter hittar du här.

Var ligger kommunens skyddsrum?

Ansvaret av skyddsrum runt om i landet ligger under MSB. I Götene kommun har vi sex stycken skyddsrum. Du kan se vart du hittar skyddsrummen på MSB:s hemsida. Om du har ytterliggare frågor kring skyddsrum kan du kontakta MSB via e-post: skyddsrum@msb.se.

Om det är en långvarig situation, när och vem kommer för att stödja upp kommunen?

Det beror helt och hållet på vilken typ av krissituation kommunen har hamnat i. Kommunen kan begära bistånd från andra kommuner, länstyrelsen och myndigheter.

Var kan man läsa information som kommer från kommunen i en krissituation eller krig?

Hemsidan är Götene kommuns huvudsakliga kanal för att förmedla krisinformation. Krisinformation publiceras löpande på den här sidan (www.gotene.se/krisinformation) och visas även på hemsidans startsida.

All krisinformation som publiceras på kommunens hemsida publiceras även automatiskt på vår Facebooksida. Om du gillar Götene kommuns Facebooksida får du våra nyheter och vår krisinformation direkt i ditt Facebookflöde.

Götene kommuns Facebooksida:
www.facebook.com/gotene

Viktiga telefonnumer för att nå kommunen i en krissituation?

Vid en lokal samhällskris öppnar Götene kommun upp en upplysningscentral dit du kan ringa för att få eller lämna information om krisen. Telefonnumret till upplysningscentralen kommer att läggas ut på hemsidan och nås även via kommunens växel (telefon: 0511-38 60 00) och medborgarkontor (telefon: 0511-38 60 01).

Götene kommuns krisberedskap

Har du frågor om kommunens krisberedskap kan du kontakta vår risk- och säkerhetssamordnare eller läsa på hemsidan.

Dag Högrell, risk- och säkerhetssamordnare
Telefon: 0511-38 60 16
E-post: dag.hogrell@gotene.se

Hemsidan: www.gotene.se/krisberedskap

Frågor och svar från MSB

Varför skickas en broschyr ut till alla hushåll just nu?

Regeringen menar att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig. Informationen om hur människor kan förbereda sig ska därför bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Ytterst är det bland annat det försämrade säkerhetspolitiska läget som är orsaken. MSB fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018.

Hur och när skickas broschyren?

Den skickas oadresserat till alla hushåll som samhällsinformation. Den skickas ut den 29 och 30 maj.

Broschyren, sänds den ut i pappersform eller digitalt eller både och?

Den skickas ut i pappersform till alla 4,8 miljoner hushåll. Vi vet från förstudier och fokusgrupper att de allra flesta ser positivt på att få den här typen av information i sin brevlåda. I uppdraget från regeringen sägs tydligt att "materialet bör spridas på olika sätt, både genom webbplatser och tryckta broschyrer". Fördjupad information kommer att finnas på DinSäkerhet.se som är MSB:s webbplats för allmänheten. Där finns också broschyren som pdf på olika språk, filmer, podcast och checklistor.

Ska broschyren finnas på flera språk?

Ja, man kommer att kunna ladda ner broschyren på minoritetsspråken som talas i Sverige samt på de vanligaste invandrarspråken. Totalt betyder det följande språk:

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • Romska
 • Samiska
 • Somaliska
 • Engelska
 • Spanska
 • Franska
 • Ryska
 • Arabiska
 • Dari
 • Persiska
 • Tigrinska.

Pappersversionen som skickas till alla hushåll är på lättare svenska eftersom vi inte vet vilka hushåll som har behov av olika språk. MSB producerar också poddavsnitt på lättare svenska respektive lättare engelska, som motsvarar innehållet i broschyren. MSB:s filmer om hemberedskap på YouTube är textade på lättare svenska respektive lättare engelska. Vi tittar också på möjligheter till teckentolkning.

Vem svarar på frågor som människor kommer att ha om innehållet i broschyren?

MSB kommer att öppna ett kontaktcentrum under maj och juni med möjlighet till förlängning för att kunna hantera en stor mängd frågor på nationell nivå. Kontaktcentrumet bemannas av utbildade personer ur frivilligheten och MSB:s egen personal. Kontaktcentrum öppnar 21 maj och uppgifter till det finns nedan.

Har du fortfarande frågor?

Vi har samlat de svar som vi har kring broschyren, har du mer frågor gällande broschyren kan du ställa till MSBs kontaktcenter eller se deras hemsida msb.se.

MSB:s kontaktcenter

Du kan ställa din fråga via chatt, e-post eller sociala medier. Det går också att ringa.

Telefon: 0771-25 22 00
E-post: kontaktcentrum@msb.se
Sociala medier: dinsäkerhet.se på Facebook, Twitter och Instagram.

Öppettider
Kontaktcentrum är öppet under 21 maj till 29 juni. Det är öppet måndag till fredag.

22 maj - 1 juni
Klockan 8.30-18.30.

4 juni - 29 juni
Klockan 8.30-16.30.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!