Lyssna

Försäljning och servering av folköl klass II

Vid försäljning och servering av folköl behöver näringsidkaren anmäla verskamheten hos kommunen. Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Den som bedriver detaljhandel med öl ska anmäla verksamheten i den kommun där försäljning sker. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas. Stadigvarande försäljning/servering av livsmedel är ett krav för att sälja folköl. Lokalen måste vara godkänd av miljö- och byggnadsnämnden som stadigvarande livsmedelslokal för hantering av matvaror.

Egenkontroll

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper gällande försäljning av folköl. För tillsynen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Programmet ska vara skriftligt och godkänt av kommunen.

Tillsynsavgift

Enligt alkohollagen ska polismyndighet och kommunen utöva tillsyn över detaljhandel med servering/försäljning av folköl. Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer eller serverar folköl.

Kontroll ska ske enligt följande:

  • Att försäljning inte sker till personer under 18 år.
  • Att försäljning inte sker till berusade personer.
  • Att försäljning inte sker om det finns misstanke om att den ska överlämnas till person under 18 år.
  • Att mat serveras/säljes i butiken.
  • Att lokalen är godkänd som livsmedelslokal enligt 22 § livsmedelslagen.
  • Egentillsyn ska ske av de som säljer/serverar öl klass II samt att de ska vara godkända av kommunen.
  • Tillfällig försäljning av öl klass II kan inte medges

För att tillsynen ska kunna bli effektiv behöver samarbete byggas upp med andra myndigheter och organisationer samt med försäljningsställen.

Överklagande

Alla beslut enligt Alkohollagen kan överklagas till Förvaltningsrätten. Rätt att överklaga har den som direkt berörs av beslutet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!