Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Det kan vara i form av utsläpp till mark, vatten eller luft, genom hantering av kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Miljöfarliga verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Mer information finns på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Tillstånd eller anmälan

Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar:

  • A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Anmälan till kommunen ska göras till Område miljö och hälsa.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter kan du hitta under "styrdokument samhälle"

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!