Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Det kan vara i form av utsläpp till mark, vatten eller luft, genom hantering av kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Miljöfarliga verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Mer information finns på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Tillstånd eller anmälan

Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Miljöfarlig verksamhet delas in i fyra typer av anläggningar:

  • A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.
  • U-anläggningar behöver inte anmälas men kan ändå innebära miljöstörande verksamhet. Kommunen har tillsyn.

Anmälan till kommunen ska göras till Område miljö och hälsa.

E-tjänst

En e-tjänst för anmälan av miljöfarlig verksamhet är under utveckling.

Anmäl driftstörning

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

I ett akut skede och om behov finns ska ni först larma Räddningstjänsten på 112.

Så snart som möjligt efter detta ska ni meddela Område miljö och hälsa via telefon eller e-post, med preliminära uppgifter. Mer utförliga uppgifter kan lämnas i ett senare skede.

E-tjänst

En e-tjänst för anmälan av driftstörning är under utveckling.

Behöver ni rapportera till fler?

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter som till exempel Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Om verksamheten omfattas av lag om skydd mot olyckor (LSO), exempelvis Sevesoverksamheter, ska olyckor och störningar också rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det kan även finnas skyldighet eller behov att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!