Lyssna

Olika typer av serverings­tillstånd

Det finns 13 olika typer av serveringstillstånd.

1. Permanent serveringstillstånd till allmänheten

Med permanent tillstånd menas tillstånd tills vidare. Innefattar även säsongsrättigheter där det är fråga om verksamhet som drivs över flera säsonger.

 • Serveringstillstånd kan prövas, men utfärdas inte förrän lokalen är färdigbyggd/om-byggd i enlighet med vad som anges i ansökan.
 • Handläggningen omfattar sökandens alla serveringsytor.
 • På många alkoholserverande restauranger föreligger behov av dörrvakt. Kommunen ska av alkoholpolitiska skäl verka för att av polismyndigheten prövad och förordnad ordningsvakt i så hög utsträckning som möjligt används på sådana restauranger.
 • Om störningar uppkommer inomhus eller på uteserveringen kan kommunen villkora om tidigare stängning, vakter eller bordservering.
 • Kassaapparat ska vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.

2. Permanent serveringstillstånd till slutna sällskap

Serveringstillstånd kan ges till förening, företag eller annat slutet sällskap. Kan också meddelas entreprenör som anordnar tillställning på uppdrag av slutet sällskap. Kraven på kök och på sökandens utbildning är lägre ställda än vid servering till allmänheten.

Det får inte vara fråga om anordnad tillställning som enligt 2 kap 3 § Ordningslagen anses som offentlig.

Vid prövning av ansökan om serveringstillstånd ska följande krav vara uppfyllda:

 • Begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller annan sammanslutning, utöver den aktuella händelsen.
 • Innan tillställningen börjar ska arrangören exakt veta vilka personer som kommer, genom att på lämpligt sätt ta emot anmälningar från de deltagande.
 • Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av gäster under pågående tillställning. Om entréavgifter tas och lokalen är öppen för nya gäster innebär detta att servering bedrivs till allmänheten.
 • Annonsering i massmedia, via Internet eller liknande är ej tillåten.
 • Lagad mat ska tillhandahållas vid tillställningen.
 • Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker.
 • Anmälan till kommunen varje gång när servering kommer att ske.
 • Kassaapparat ska vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.

3. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

Gäller för festivaler och liknande enstaka evenemang:

 • Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse.
 • Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.
 • Säkerheten på serveringsområdet ska vara godkänd av Räddningstjänst.
 • Lagad mat ska tillhandahållas.
 • Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta. Antalet sittplatser ska vara tillräcklig och avgränsningarna ska vara acceptabla, det vill säga tydliga.
 • Ansvariga för serveringen ska vara lämpliga för uppgiften, d v s vara godkända som ansvariga för alkoholservering enligt Alkohollagen. Kunskaper i svensk alkohollag krävs.
 • Betryggande uppsikt över serveringen måste garanteras.
 • Servering av spritdrycker tillåts ej.
 • Om flera restauranger ingår i ett arrangemang och önskar servera alkoholdrycker ska samtliga söka sitt eget tillstånd. Varje tillstånd har eget serveringsområde.
 • Kassaapparat ska vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.

4. Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

 • Samma krav som för permanent serveringstillstånd för slutet sällskap gäller.
 • Sökes mer än tolv gånger per år av samma sökanden eller av olika sökanden på ett och samma serveringställe ska en permanent ansökan inlämnas till kommunen (dispositionsrätt).
 • Slutna sällskap ska med skiss visa serveringslokalen och var på serveringsstället alkohol ska serveras.

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas:

 • Utan vinstintresse
 • I andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
 • Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • Utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Uppfylls inte samtliga fyra kriterier måste man ansöka om tillstånd för att få servera alkohol.

5. Utvidgat serveringstillstånd

Gäller tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att få servera även spritdrycker, sökanden med tillstånd för slutna sällskap som vill servera till all-mänheten samt restauranger som vill utöka sin serveringsyta.

För utvidgning av lokal gäller följande:

 • Hyreskontrakt/ägandebevis måste finnas.
 • Störningar för närboende eller andra olägenheter får inte uppkomma genom utvidgning.
 • Bygglov.

6. Utvidgat serveringstillstånd tillfälligt vid enstaka tillfälle i egen lokal

Utökad serveringsyta kan beviljas vid enstaka tillfälle. Godkännande av miljömyndighet och polismyndighet krävs.

7. Utökad serveringstid

Detta gäller exempelvis restauranger som vill servera en längre tid än vad nuvarande serveringstid medger.

8. Utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfälle

Gäller permanent tillstånd förlängning av serveringstiden.
 
Utökad serveringstid kan beviljas vid enstaka tillfälle till klockan 03.00. Godkännande av miljömyndighet och polismyndighet krävs

9. Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare

Ansökan från konkursförvaltare eller konkursbo kan behandlas utan remissarbete.

Tillståndet begränsas till en kortare tid och ansökan behandlas med förtur.

10. Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person. Bolagsändringar.

Ändring av person i bolag ska anmälas till tillståndsmyndigheten.

11. Permanent paustillstånd

Servering i teater- eller konsertlokalers foajé.
 
Alkohollagens krav på sökandens lämplighet gäller. Dessutom ska lokalen vara lämplig vad beträffar toaletter, brandsäkerhet mm. Serveringstillståndet får endast omfatta stark-öl och vin. Det ställs inga krav på kök eller lagad mat.

Servering får endast ske i paus under föreställning. Alkoholservering får inte ske i samband med evenemang där stor del av publiken är under 18 år.

Kassaapparat ska vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.

12. Tillfälligt tillstånd till paustillstånd

Servering i teater- eller konsertlokalers foajé.
 
Alkohollagens krav på sökandens lämplighet gäller. Dessutom ska lokalen vara lämplig vad beträffar toaletter, brandsäkerhet m.m.

Serveringstillståndet får endast omfatta starköl och vin. Det ställs inga krav på kök eller lagad mat. Servering får endast ske i paus under föreställning.

Alkoholservering får inte ske i samband med evenemang där stor del av publiken är under 18 år.

Kassaapparat ska vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.

13. Övriga tillfälliga tillstånd

Avser exempelvis mindre ändringar av tillfälliga bardiskar. Korttidstillstånd som avser max sex timmar, i närheten av restaurangen, med förutsättningen att restaurangen inne-har permanent serveringstillstånd.

Avslag på ansökan om serveringstillstånd

Avslag på ansökan om serveringstillstånd ges i följande fall:

 • När polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts för eller riskerar att utsättas för bullerstörningar och/eller ordningsproblem från serveringsstället samt dess omgivning.
 • När skattemyndigheten och/eller kronofogdemyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ekonomiska olägenheter.
 • När kommunen äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller sökandens olämplighet.
 • För uttalat drogliberala eller andra rörelser, där kommunen inte har någon anledning att stödja serveringstillstånd för alkoholdrycker.
 • När sökanden eller serveringslokalerna inte motsvarar Alkohollagens bestämmelser.
 • När alkoholpolitiska olägenheter bedöms uppstå.

Tillställning som vänder sig till ungdomar

När serveringsstället vänder sig till ungdomar bör ej alkohol säljas. Säljes alkohol bör en utökning av serveringspersonal ske, alkohol får ej serveras till ungdomar under 18 år. Barservering är ej godkänt och kommunens tillsynsenhet ska vara informerad.

Vid serveringar som är utpräglade ungdomsmiljöer, ska större restriktivitet råda med tillstånd av spritdrycker.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!