Lyssna

Kriterier för serveringstillstånd

För att erhålla ett serveringstillstånd ska sökanden uppfylla kraven i alkohollagen samt kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.

För att få serveringstillstånd måste du uppfylla följande kriterier:

Personlig lämplighet

Den som beviljas serveringstillstånd ska vara lämplig. Med det menas bland annat att den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet sam ha kunskap om alkohollagstiftningen.

Kunskapskrav

Huvudregeln är att den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Provet görs hos kommunen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunsakapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs, där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet. Kunskapsprov om alkohollagstiftningen (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Serveringsställets utformning och lämplighet

Vid en tillståndsprövning görs en bedömning om serveringsställets lämplighet för servering av alkoholdrycker. I prövningen granskas serverinsställets utformning och matutbud.

När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen i köket ska hålla en god standard. Det är till exempel inte tillräckligt med en vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn. Lagen ställer även krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter.  

Vid tillstånd för provsmakning eller tillstånd för servering av starka öl och vin i foajeér till teater eller konsertlokal under paus i föreställning ställs inga krav på matservering.

Serveringstillstånd ska omfatta ett viss avgränsat utrymme. Lokalen ska vara godkänd av miljö-och byggnadsnämnen samt arbetsskyddsmyndigheten. Lokalen ska också vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och godkänd av Räddningstjänst. Lokalen ska ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. Den ska vara registrerad som livsmedelsanläggning. Även om den sökande och lokalen uppfyller lagens krav kan en ansökan om serveringstillstånd avslås om den tilltänkta serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

För uteservering ska förutom alkoholserveringstillstånd, upplåtelsetillstånd för tomtmark föreligga. Detta utfärdas av polismyndigheten i samråd med kommunen. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en klart avgränsad yta i anslutning till restaurangen. Serveringspersonal ska kunna överblicka området.

Alkoholpolitisk bedömning

Vid varje tillståndsprövning görs en bedömning kring alkoholpolitiska olägenheter. Mycket stor vikt fästes vid polismyndighetens, miljö- och byggnadsnämndens och kommunens bedömningar gällande riks för alkoholpolitiska olägenheter. Exempelvis får ett serveringstillstånd inte orsaka, eller bedömas orsaka, oacceptabla störningar för dem som bor i området.

Serveringstider

Enligt Alkohollagen får serveringen börja klocka 11.00 och ska vara avslutad senast klockan 01.00 om inte Tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid och då krävs särskilda skäl.
 
Serveringstiden har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för närboende samt alkohol- och ordningsproblem.
 
Vid prövning av serveringstid ska i likhet med prövningen särskilt beakta risken för alkoholpolitiska olägenheter.
 
Serveringstid för uteservering bör gälla samma tid som inomhus om inte polis eller miljöförvaltning har något att erinra.
 
Allmänt gäller att serveringlokalen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serverings-tidens utgång.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!