Lyssna

Inackorderingstillägg

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med våren det år du fyller 20 år. Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor som till exempel busskort. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten.

Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Det krävs att du studerar på heltid för att du ska få inackorderingstillägg.

Ett villkor för att du ska få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma.

Du lämnar in en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår. Inackorderingstillägget utbetalas högst en månad retroativt från det att ansökan lämnats in.

Skola som drivs av en kommun eller ett landsting

Om du söker till en gymnasieskola som drivs av en kommun eller ett landsting (offentlig huvudman) så ansöker du om inackorderingstillägg hos din hemkommun.

Övriga skolor

Du som ska studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vad krävs för att få inackorderingstillägg från Götene kommun?

Götene kommun beviljar inackorderingstillägg om du är inackorderad och

  • är folkbokförd i Götene kommun
  • studerar på heltid i kommunal gymnasieskola
  • är under 20 år (bidraget gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • har resväg över 60 kilometer (enkel resa) eller restid som överstiger tre timmar per dag (tur och retur) från hemmet (folkbokföringsadressen) till skolan.
  • inte har resebidrag eller busskort från Götene kommun.

Belopp och utbetalning

Inackorderingstillägget ska bidra till kostnader för boende, dyrare uppehälle och resor till och från hemmet. Beloppets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen). Om reseavståndet är mindre än 60 kilometer enkel resa måste du bifoga kopia på hyreskontrakt eller hyreskvitto till ansökan.

Det minsta beloppet du kan få är för närvarande 1 570 kronor per månad. Beloppet ökar med längre resväg.

  • 0–60 km: 1 910 kr per månad
  • 61–120 km: 2139 kr per månad
  • 121-250 km: 2 426 kr per månad
  • 251-700 km: 2 808 kr per månad
  • 701 km–längre: 3 228 kr per månad

Utbetalning

Inackorderingstillägget betalas ut under högst tio månader per läsår. Du får fyra och en halv månad på höstterminen (september–december) och fem och en halv månad (januari–maj) på vårterminen vid nio utbetalningstillfällen. I september och maj utbetalas ett och ett halvt månadsbelopp. Utbetalningarna sker i slutet av varje månad till den betalningsmottagare, bank och konto som angetts på ansökningsblanketten.

Folkbokföringsadress

Det är viktigt att du är folkbokförd i Götene kommun under hela din gymnasieutbildning, eftersom inackorderingstillägget betalas av din hemkommun. Enligt folkbokföringsförordningen ska en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina vårdnadshavare/föräldrar medan hen går i gymnasieskolan, oavsett om eleven har uppnått myndig ålder.

Regler när vårdnadshavare/föräldrar flyttar

Om dina vårdnadshavare flyttar från Götene kommun så är det den nya hemkommunen som beslutar om ditt inackorderingstillägg.

Flyttar dina vårdnadshavare till Götene kommun så måste du vara folkbokförd hos dem för att kunna få inackorderingstillägget från Götene kommun.

Om dina vårdnadshavare vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige så ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!