Lyssna

Utveckling Västerbyområdet

Västerbyområdet står inför flera stora förändringar. Det gamla badhuset ska ersättas med ett nytt och en ny förskola föreslås byggas på grusplanen. Dessutom ska allmänna parkeringsytor iordningställas och nya gång- och cykelvägar anläggas. På denna sida har du möjlighet att få information och följa respektive projekt.

Översiktsbild som redovisar aktuella projekt i Västerby-områdetFörstora bilden

Bild som redovisar vilka ytor som berörs av de planerade utvecklingsförslagen

3D bild som visar hur området kan komma att se ut i framtidenFörstora bilden

Exempel på hur Västerbyområdet skulle kunna se ut

Nytt badhus

Ett nytt badhus ska ersätta det befintliga i Västerbyområdet. Just nu ska arbete med upphandling och projektering påbörjas. På denna flik finns mer information kring projektet.

Vad händer nu?

Februari 2024 - Startworkshop genomförs där arbetsformer för projektet, berörda parter, samverkan samt gemensamma mål för projektets arbete framåt tas fram.

December 2023 - Styrgruppen för badhusbygget informerades om läget i det pågående arbetet med det nya badhuset. PEAB presenterade sitt företag och arbetssätt och former för det fortsatta arbetet med vårt badhus.

November 2023 - Upphandlingen för byggandet av vårt nya badhus är avslutad. PEAB är det företag valdes för uppdraget att bygga vårt nya badhus och målsättningen är att ha ett badhus klart hösten 2027.

Augusti 2023 - Just nu pågår anbuds och upphandlingsarbete av en entreprenör. (September till oktober)

Detta har gjorts

December 2022 - En ändring av gällande detaljplan är nödvändig för att kunna bygga ett nytt badhus. Den 14 december fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med att ändra den gällande detaljplanen för att möjliggöra ett nytt badhus.

Januari 2023 - Ett första förslag på ändrad detaljplan går ut på samråd där myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget får möjlighet att tycka till om förslaget.

Mars 2023 - Efter samrådet justerades förslaget. När ett justerat förslag är färdigt skickas det ut på granskning. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget ytterligare en gång möjlighet att tycka till om förslaget.

April 2023 - Den ändrade detaljplanen vinner laga kraft. Det innebär att det nu finns en detaljplan som möjliggör ett nytt badhus.

Ta del av detaljplanen

Juni 2023 - Projketgruppen för ett nytt badhus fortsätter sitt arbete med att ta fram underlag för upphandling och projektering.

Bakgrund

Den 30 juni 2021 stängdes badhuset i Götene på grund av byggnadens undermåliga skick. Våren 2022 togs en förstudie fram som syftade till att utgöra ett underlag för beslutsfattarna i Götene kommun. I förstudien jämfördes olika badhusalternativ i form av renovering av befintligt badhus, nybyggnation av ett badhus samt byggnation av ett konceptbadhus. Förstudien förordade nybyggnation av badhus.

Kommunfullmäktige tog den 30 maj 2022 beslut om att ett nytt badhus ska byggas på befintlig plats.

Bild som visar hur badhuset skulle kunna se utFörstora bilden

Bild som visar hur nytt badhus skulle kunna se ut.

Ny förskola

En ny förskola för cirka 100 barn planeras byggas på grusplanen i Västerbyområdet. Just nu pågår arbete med en ny detaljplan, som är första steget innan byggnation kan påbörjas. På denna flik finns mer information kring projektet.

Vad händer nu?

Augusti 2023 - Första projektmöte har ägt rum. Ett underlag för avrop till entreprenör har tagits fram och skickas till upphandlingsenheten. Nästa steg i processen blir kontakt och uppstart med vald entreprenör.

Byggstart planeras till våren 2024.

Detta har gjorts

December 2022 - En ny detaljplan är nödvändig för att kunna bygga en ny förskola och en ny allmän parkeringsplats. Den 14 december fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för en ny förskola och ny allmän parkeringsplats.

Januari 2023 - Ett första förslag på ny detaljplan går ut på samråd där myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Mars 2023 - Efter samrådet justeras förslaget till ny detaljplan. När ett justerat förslag är färdigt skickas det ut på granskning. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget ytterligare en gång möjlighet att lämna synpunkter.

April 2023 - Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning till och med den 13 april. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget möjlighet att tycka till.

Juni 2023 - Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för den nya förskolan och parkeringsplatsen. Beslutet har vunnit laga kraft 27 juni vilket innebär att det nu finns en detaljplan som möjliggör för en förskola.

Ta del av detaljplanen

Bakgrund

Idag ligger Västerby förskola i en del av den gamla Västerbyskolans lokaler där ett gymnasium flyttade in höstterminen 2021. Gymnasiet kommer inledningsvis inte använda alla lokaler utan kommer successivt öka nyttjandet allteftersom elevantalet ökar. Förskolan behöver därmed flytta ut ur Västerbyskolans lokaler inom en snar framtid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 december 2022 sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja planläggning för möjliggöra ny förskola på befintlig grusplan.

Bild som visar hur en ny förskola skulle kunna se utFörstora bilden

Bild som visar hur en ny förskola skulle kunna se ut

Allmän parkeringsplats

I Hagagatans förlängning planeras en ny allmän parkeringsplats som ska fungera som parkering för hela Västerbyområdet. Just nu pågår arbete med en ny detaljplan, som är första steget innan byggnation kan påbörjas. Cirka 100 parkeringsplatser är planerade. På denna flik finns mer information kring projektet.

Vad händer nu?

Augusti 2023 - En projektering av parkeringsytan är klar och under hösten påbörjas en upphandling av entreprenör för arbete.

Detta har gjorts

December 2022 - En ny detaljplan är nödvändig för att kunna bygga en ny förskola och en ny allmän parkeringsplats. Den 14 december fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för en ny förskola och ny allmän parkeringsplats.

Januari 2023 - Ett första förslag på ny detaljplan går ut på samråd där myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Mars 2023 - Efter samrådet justeras förslaget till ny detaljplan. När ett justerat förslag är färdigt skickas det ut på granskning. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget ytterligare en gång möjlighet att lämna synpunkter.

April 2023 - Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning till och med den 13 april. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget möjlighet att tycka till.

Juni 2023 - Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för den nya förskolan och parkeringsplatsen. Beslutet har vunnit laga kraft 27 juni vilket innebär att det nu finns en detaljplan som möjliggör för en parkeringsplats.

Ta del av detaljplanen

Vad blir det för typ av parkeringsplats?

Parkeringsplatsen blir allmän och ska fungera som parkeringsplats för Västerbyområdet som helhet.

Bakgrund

I samband med att ett nytt badhus och en ny förskola ska byggas, föreslås en ny allmän parkering iordningställas i Hagagatans förlängning.

Bild som visar hur parkeringsplatsen skulle kunna se utFörstora bilden

Bild som visar hur en ny allmän parkeringsplats skulle kunna se ut

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!