Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Skola och förskola rustad för att ta emot våra nyanlända elever

Publicerad: klockan
Ändrad 11 december 2015: Rättelse om vad som gäller för Prästgårdsskolan.
Uppdaterad 16 december 2015: Tillägg Allmän förskola för barn mellan tre och fem år.

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Skolorna och förskolorna är nu redo att ta emot våra nyanlända barn. En förbredelseskola kommer att startas i Lundsbrunn och lärare och skolpersonal har rekryterats.

Kommunen ansvar för att ordna skolgång och allmän förskola (tre timmar per dag för barn mellan tre och fem år) för barnen på asylboendena i kommunen. Inom barn- och utbildningssektorn har vi den senaste tiden därför haft febril aktivitet för att rusta skolorna och förskolorna för att ta emot våra nya elever från världens olika hörn.

Förberedande klasser innan eleverna slussas ut i skolorna

För att ge de asylsökande barnen de bästa förutsättningarna att kunna ta till sig undervisningen i den svenska skolan ligger fokus på att lära barnen svenska och att kartlägga deras kunskaper så snart som möjligt. Detta görs på olika sätt beroende på antalet barn i skolåldern som kommer samtidigt till de olika asylboendena.

För barnen på asylboendet i Lundsbrunn i åldrarna från förskoleklass upp till årskurs sex kommer en förberedelseskola att startas i Lundsbrunn. Barnen i motsvarande åldersgrupper på asylboendet i Brännebrona placeras på Prästgårdsskolan. Där slussas de så snabbt som möjligt direkt in i ordinarie undervisning och får anpassat stöd och individuell planering som utgår från elevens resurser och behov. Barnen på samtliga boenden i åldrarna för årskurs sju till nio börjar i en förberedelseklass på Liljestensskolan. Ungdomarna som är i gymnasieålder kommer att börja på Katedralskolan i Skara eller De La Gardiegymnasiet i Lidköping.

Tanken är att förberedelseklasserna ska avveckla sig själv när samtliga barn har slussats in i ordinarie verksamhet. Lärarna som har arbetat i förberedelseklasserna följer då med ut i skolorna.

Barnen placeras i skolor i hela kommunen

När barnen är redo att börja i ordinarie skolverksamhet kommer de successivt slussas ut i klasserna på alla våra skolor runt om i kommunen. Detta för att se till att inga skolor eller klasser överfylls och för att ge goda förutsättningar för alla kommunens barn att få en bra undervisningsmiljö. Vi kommer se till att ingen klass överskrider normal klasstorlek, vilket är cirka 25 elever.

IT-verktyg viktiga för att lära sig svenska

Erfarenhet visar att barn som har lärt sig att läsa och skriva i en annan kultur, enklare och snabbare lär sig skriva, läsa och tala svenska med hjälp av IT-verktyg, såsom läsplattor. Därför kommer vi att satsa på den typen av pedagogiska verktyg även för de asylsökande barnen så att de så snabbt som möjligt lär sig svenska och kan delta i ordinarie undervisning. Läsplattor används redan idag till stor del i undervisningen på våra skolor.

Förstärkt personalgrupp

För att på ett bra sätt kunna hantera det ökande antalet elever som kommer att börja i våra skolor har vi förstärkt de olika personalgrupperna inom skolan. Det är på väg att anställas fyra stycken samordnare för svenska som andraspråk (SVA-samordnare). Två stycken kommer att vara på Lundabyn, en på Liljestensskolan och en på Prästgårdsskolan. SVA-samordnaren kommer att vara arbetslagsledare för lärarna för förberedelseklasserna och senare också fungera som stöd för eleverna i ordinarie skolverksamhet.

Vi har även anställt, och fortsätter att rekrytera efter behov, lärare och studiehandledare till skolornas olika arbetslag. Studiehandledarna talar de nya elevernas modersmål och även god svenska (motsvarande betyg C från svenska för invandrare – SFI). Vi har också förstärkt elevhälsan med ytterligare en skolsköterska för att klara det ökande elevantalet.

Även administration och ledning har förstärkts. Lundabyn får ytterligare en rektor som kommer ha det största ansvaret för förberedelseskolan i Lundsbrunn. Det har också anställts en administratör för hela barn- och utbildningssektorn. På den tjänsten ligger att bland annat söka ersättning från staten för den utökade verksamhet som det innebär att ordna med skola och allmän förskola för de asylsökande barnen. All skola och barnomsorg under asyltiden betalas av staten, men ersättningen måste sökas per individ. Administratören kommer således dels söka pengar för varje elev och samtidigt vara ett stöd för respektive rektor att hantera både en kommunal och en statlig budget.

Vi kommer att fortsätta rekrytera lärare och annan skolpersonal parallellt med att bilden växer fram över hur många barn som bor på boendena och i vilka åldrar de är.

Allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år

Asylsökande barn mellan tre och fem år har rätt till allmän förskola, det vill säga 15 timmar i veckan. Att lära barnen svenska genom sånger, ramsor och enkla lekar kommer att vara fokus för de asylsökande barnen under deras förskoletimmar.

Barnen från Brännebrona asylboende går två dagar i veckan, sju och en halv timme per gång, på förskola i Blå huset inne i Götene. Även Västerby förskola kommer ta emot förskolebarn från asylboendena framöver, då i integrerade grupper. Barnen från Hällekis asylboende får förskoleplats på Hällekis förskola.

I Lundsbrunn kommer de asylsökande barnen att erbjudas förskola tre timmar om dagen, fem dagar i veckan. För att hantera de korta passen så smidigt som möjligt kommer de att få gå i egna grupper men med möjlighet att leka utomhus med övriga förskolebarn. Barnen på kurorten kommer att delas upp i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp.

Tre asylboenden i Götene kommun

I Götene kommun finns i dag tre asylboenden som Migrationsverket ansvarar för. De ligger i Brännebrona, Hällekis och Lundsbrunn. Nära tusen asylsökande personer bor i kommunen, antingen på något av de tre asylboendena eller i eget ordnat boende. Av dessa är knappt 300 barn.

I Lundsbrunn har hittills cirka 700 personer flyttat in på asylboendet, varav knappt 200 är barn mellan 3 och 17 år. Enligt Migrationsverket kommer anläggningen vara fullbelagd med totalt 870 personer inom de närmsta veckorna.

Migrationsverket ansvarar för boende och omsorg för individerna under tiden deras asyl prövas. Kommunen ansvarar för att se till att barnen till de asylsökande får skola och allmän förskola.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!