Ägardirektiv för AB Götene Vatten & Värme AB

Bolagets verksamhet ska vara att anlägga,äga och driva fjärrvärmeanlägggningar, fjärrvärmenät och andra miljövänliga anläggningar för energiförsörjning, producera och distribuera vatten och avlopp samt omhänderta hushålls- och företagsavfall främst inom Götene kommun.

Ägardirektiv

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget kan inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen skall därför i samråd på sikt söka lösningar som tillgodoser båda dess intressen.

I den mån detta låter sig göra skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling.

Bolagsordning och ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 2012-04-23, § 52.

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Götene Vatten & Värme ABPDF (pdf, 2.4 MB)

Övriga styrdokument

Bolagsordning för Götene Vatten & Värme AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska aktivt delta i kommunens planering och utvecklingsarbete för att med sin kompetens medverka i energiomställningen och därmed skapa ett hållbart samhälle.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!