Lyssna

Bolagsordning för Götene Vatten & Värme AB

Bolagets verksamhet: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga och driva fjärrvärmeanläggningar, fjärrvärmenät och andra miljövänliga anläggningar för energiförsörjning, producera och distribuera vatten och avlopp.

Bolagsordningen för Götene Vatten & Värme AB är antagen av kommunfullmäktige 2021-12-20 § 195 samt fastställda av Götene Vatten & Värme AB vid extra bolagsstämma 2022-08-25 § 9.

Bolagsordning finns att ladda ned här:

Bolagsordning för Götene Vatten & Värme som pdf Pdf, 153.4 kB.

Bolagsordning för Götene Vatten & Värme AB

Bolagsordning för Götene Vatten & Värme AB, org nr 556383-3431 nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun KF § 196 2021-12-20 och fastställda av bolagsstämma § 9 2022-08-25.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Götene Vatten & Värme Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga och driva fjärrvärmeanläggningar, fjärrvärmenät och andra miljövänliga anläggningar för energiförsörjning, producera och distribuera vatten och avlopp.

Bolaget kan äga andelar i miljövänlig och förnybar energiproduktion.

Bolaget kan även äga aktier och andelar i andra bolag inom branschen.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att inom ramen för den kommunala kompetensen och med god teknisk praxis samt optimalt resursutnyttjande svara för enligt 3§ angivna verksamhetsområden främst inom Götene kommun.

Bolaget ska i en krissituation uppfylla kraven i kommunens plan för extraordinära händelser.

Bolaget ska aktivt delta i kommunens planering och utvecklingsarbete för att med sin kompetens medverka i samhällsutvecklingen och därmed skapa ett hållbart samhälle. Bolaget kan även medverka och stödja nationella och internationella projekt inom energi- och miljöområdet.

Bolaget ska ligga långt fram i teknisk utveckling inom sitt verksamhetsområde. Detta kan bl.a. ske genom samarbete med högskolor och universitet där bolaget bidrar till utveckling av VA- och energisystem och får samtidigt tillgång till nya forskningsrön.

Bolaget ska uppfattas av medborgarna som det främsta och mest miljöinriktade samhällsföretaget i regionen mätt som NöjdMedborgarIndex NMI i SCBs årliga undersökning eller liknande kundundersökning.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Götene kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan beslut fattas i frågan.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och lägst fem och högst sju styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Götene kommun för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolaget. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman auktoriserad revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. För huvudansvarig revisor får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha en lekmannarevisor samt en suppleant. Dessa utses av kommunfullmäktige i Götene kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Val av sekreterare vid stämman;
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Godkännande av dagordning;
 7. Prövning gom stämman blivit behörigen sammankallad;
 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
 9. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkningen;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
 11. Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och suppleant.
 12. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets hösta beslutande organ och har att besluta i följande frågor:

 • Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste de tre räkenskapsåren
 • Fastställande av budget för verksamheten
 • Ram för upptagande av krediter
 • Ställande av säkerhet
 • Bildande av bolag
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 275 prisbasbelopp exklusive moms.
 • Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 275 prisbasbelopp exklusive moms.
 • Övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat ska underställas bolagsstämman.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga någon annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Götene kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Götene kommun.

Övriga styrdokument

Via länkarna nedan kommer du till övriga styrdokument:

Ägardirektiv för Götene Vatten & Värme

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!