Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Källby Sjökvarn 1:15 Sofiestrand

Publicerad: klockan

Ändring av detaljplan detaljplan 276.

Detaljplanen upprättades för Skanskas räkning 2011. Syftet var att de skulle exploatera hela planområdet varför större delen av planområdet planlades som kvartersmark. Götenehus har köpt de delar av området som är planlagt för bostadsändamål medan resterande områden skall vara kvar i kommunens ägo.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att överföra kvartersmark till allmän platsmark för att möjliggöra för avstyckning av tomter och att lokalgator och att naturmark som är i kommunalt ägo skall få kommunalt huvudmannaskap, samt att möjliggöra för en ny pumpstation inom planområdet. Syftet är även att möjliggöra för en infart till en tomt i sydvästra delen av planområdet.

Efter påpekande från Lantmäteriet och Länsstyrelsen att en ändring av detaljplan måste göras i den befintliga kartan i stället för att en ny karta tas fram har samhällsbyggnadskontoret ändrat i den befintliga kartan.

Vart hittar du handlingarna?

Handlingarna finns uppsatta vid medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Öppet måndag-fredag helgfria vardagar klockan 8.00-17.00. Planhandlingarna finns även att läsa här nedan:

Synpunkter

Yttranden ska vara skriftliga och skickas antingen via brev eller e-post under samrådstiden. Samrådstid: 8 okotber - 22 okotber.
Brev: Götene kommun, Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene.
E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Yttranden som inkommer efter samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Frågor kring detaljplanen kan ställas till:

Ola Andreasson, stadsarkitekt
E-post: ola.andreasson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 69

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!