Lyssna

Egen brunn och eget avlopp

Här får du information om vad du som har egen brunn eller eget avlopp behöver tänka på.

Egen brunn

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn.

Fastighetsägaren ansvarar för att borrning utförs på lämpligt sätt. Brunnsägaren har ansvar för att vattnet har bra kvalitet.

Den som har egen dricksvattenbrunn bör kontrollera sitt vatten vart tredje år. Har man en anläggning som distribuerar vatten till mer än en tvåfamiljsfastighet bör prov tas varje år. Den kontroll man gör ska innefatta både mikrobiologiskt och kemiskt prov.

Det finns flera laboratorier man kan vända sig till. Provtagningen gör man själv hemma i de provtagningsflaskor som laboratoriet lämnat ut. Proven ska sedan lämnas in för analys samma dag provet är taget.

Mer information om egen brunn finns på Livsmedelsverket.

Gravid eller barn under 1 år?

Blivande föräldrar och föräldrar till barn under 1 års ålder som bor permanent på en fastighet i kommunen och som får sitt vatten från enskild brunn erbjuds gratis analys av dricksvattnet som omfattar mikrobiologisk analys (E-coli, koliforma bakterier, antal mikroorganismer vid 22°C) och kemisk analys av fluorid.

Erbjudandet gäller endast en gång per fastighet där analys inte tidigare bekostats av kommunen. Kontakta gärna Lidköpings kommuns kontaktcenter på telefon: 0510‑77 00 00, som hjälper dig med beställning.  

För att få god kännedom om sitt brunnsvatten rekommenderas att man även provtar vattnet för en kemisk bedömning. Denna måste beställas och bekostas av kunden själv. För beställning av analyser utöver "barnprovet" hänvisas främst till laboratoriernas hemsidor för information och beställning.

Eget avlopp

Det behövs tillstånd från kommunen för att göra en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. En anmälan ska komma in om ändring sker på befintlig avloppsanläggning eller om det är bad-, disk- och tvättvatten som ska anslutas till avloppsanläggningen. Kontakta alltid Område miljö och hälsa i god tid innan du gör en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.

Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. En ansökan prövas både ur hälsoskydds- och miljösynpunkt. Hur anläggningen utformas bedöms från fall till fall. Det är mycket beroende av de förutsättningar som finns på platsen exempelvis grundvattenytans läge, jordarter, terrängförhållanden och vattentäkter.

En avloppsanläggning kan bestå av en slamavskiljare (till exempel en trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter. I en infiltration är reningen av bakterier god medan reningen av kväve och fosfor är sämre.

E-tjänst

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp göras via självservice.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!