Lyssna

Evidensbaserad praktik inom funktionshinder

Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap

Brister i kunskapsprocessen

Skaraborgs kommunalförbund FoU genomförde 2014 en förstudie om förutsättningarna för att utveckla EBP i Skaraborgs kommuner. Resultatet visade på stora brister i kommunernas kunskapsprocesser. Götene kommun valde att börja med att utveckla kunskapsprocessen inom äldreomsorgen och sedan fortsätta inom funktionshinderområdet.

Varför EBP?

Vi vill på ett medvetet och systematiskt sätt bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap som hämtas från enskild, personal och från forskning. Syftet är att den enskilde ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap här och nu.

Att införa en evidensbaserad praktik i verksamheten tar tid som allt annat förändringsarbete. Därför är det viktigt att vi tar ett steg i taget och planerar arbetet väl.

Steg 1 Gemensam utvecklingsdag

Som ett första steg mot EBP genomfördes en gemensam utvecklingsdag för all personal. Under utvecklingsdagen har vi genom teori och en egeninspelad film visat vad EBP innebär och hur det kan gå till i verksamheten, se film längre ner på sidan.. Syfte och mål har tydliggjorts. Genom metoden World café gjorde vi tillsammans med personalen en kartläggning av hur våra kunskapskällor ser ut utifrån följande frågeställningar:

 • Vilken kunskap har jag mest nytta av i mitt arbete?
 • Var hämtar jag kunskap som jag saknar?
 • Hur tar jag reda på brukarens kunskap och erfarenhet?
 • Hur följer jag upp om det blev någon förbättring/förändring?
 • Hur sprider jag min kunskap vidare till andra?

Personalen fick besvara frågorna samt även identifiera förbättringsområden.

Steg 2 Kompetensutvecklingsplan och arbetsgrupp

Efter utvecklingsdagarna bildades en arbetsgrupp bestående av enhetschefer, stödpedagoger och stödfunktioner. Syftet med arbetsgruppen var att hålla ihop, planera och driva EBP-arbetet framåt. Första åtgärden var att utifrån kartläggningen ta fram en gemensam kompetensutvecklingsplan för att stärka upp vår kunskapsprocess och identifiera utvecklingsområden. En handlingsplan togs fram med utvecklingsområden, åtgärder och mål.

Steg 3 Gruppdiskussioner och Swot-analys

Varje arbetsplats fick sedan i uppdrag att tillsammans titta på filmen igen och föra en diskussion utifrån frågorna efter varje avsnitt. Utöver detta skulle de göra en SWOT-analys för att identifiera vilka styrkor som finns i gruppen och vad som behöver förbättras.

Steg 4 Åtgärder

Under hösten 2019 anordnades en föreläsning ”Förutsättningar för att lyckas”, som ingick i kompetensutvecklingsplanen.

Andra kunskapshöjande åtgärder som tagits fram utifrån kartläggningen:

 • Enheterna ska besöka varandras verksamheter minst en gång per år för ökad samverkan, kunskap och erfarenhetsutbyte.
 • Deltagit i sektor omsorgs Kvalitetsmässa för lärande och erfarenhetsutbyte.
 • Tagit fram en sammanhållen strategi för vilka metoder/verktyg som vi ska fokusera på och använda i verksamheten. Metoderna bygger på evidens. .
 • Utbildad personal (stödpedagoger) i metoderna lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik för handledning ute på enheterna.
 • Utbildat viss personal i MI-metoden som i sin tur kan informera om metoden och utöva den.
 • Utbildning i dokumentation för chefer och personal.
 • Planerad utbildning för IT-ombuden i dokumentation (budbärare i gruppen).
 • Tagit fram ett bemötandespel som kan användas på arbetsplatsträffar eller liknande.
 • Skapat en  sida på intranätt om EBP, information och exempel på var man kan söka ny kunskap.

Steg 5 och framåt, utveckla och säkra förhållningssättet i verksamheten

För att säkra upp att EBP-arbetet lever vidare och blir ett naturligt förhållningssätt i verksamheten har en verksamhetspedagog anställts som ska hålla samman och driva arbetet framåt tillsammans med stödpedagogerna. Utbildning i förhållningssättet ska in i introduktionen för nyanställda.

Nästa steg i processen blir att utveckla genomförandeplaner, uppföljning, förbättringar och dokumentation utifrån EBP.

Film om evidensbaserad praktik

Se den egeninspelade filmen med tillhörande diskussionsfrågor om evidensbaserad praktik. I filmen ingår även tydliggörande pedagogik. Manus till filmen är skriven av personal och den är inspelad av brukare, personal och politiker. Alla personerna i filmen har skriftligt givit sitt samtycke till att filmen får publiceras.

Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet i Götene kommun (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Ketty Sellstedt verksamhetspedagog funktionshinderområdet
Telefon: 0511-38 62 29
E-post: ketty.sellstedt@gotene.se

Charlotta Fridell, stödpedagog funktionshinderområdet
Telefon: 0511- 38 68 67
E-post: charlotta.fridell@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!