Lyssna

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet samt det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet, kan bouppteckningen enligt 20 kap 8a§ Ärvdabalken ersättas med en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan upprättas av Socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet. Anmälan om dödsfallet sker till Socialnämnden på den ort som den avlidne var bosatt och en boutredning påbörjas. Vanligtvis besiktigar Socialnämnden den dödes tillhörigheter genom hembesök.

Vid prövningen om dödsboanmälan kan genomföras tas det inte hänsyn till den avlidnes skulder. Inga räkningar betalas efter dödsfallet tills dess att boutredning är klar. Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet, till exempel kostnaderna för att ta hand om den avlidnes bo. Begravningskostnader skall prioriteras. Det är endast tillgångarnas samlade värde som jämförs med begravningskostnader och andra dödsfallsutgifter.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader enligt gällande riktlinjer för Socialnämnden i Götene kommun.

Dödsboförvaltning

När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1 § Ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon kan ta hand om den dödes egendom skall dödsfallet anmälas till Socialnämnden. Socialnämnden skall då fullgöra det som krävs och vad som normalt åligger annan genom att provisoriskt förvalta dödsboet.

Socialnämnden tar ut en avgift i form av en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande prisbasbelopp för dödsboförvaltning.

Efter anmälan påbörjar Socialnämnden en dödsboutredning som ger besked om vem som kommer att avveckla dödsboet.


Kontakt

För mer information kontakta socialtjänsten

Telefon: 0511-38 61 60

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!