Lyssna

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning enligt 20 kap 8a§ Ärvdabalken göras. Om den avlidnes tillgångar och hens eventuella andel i efterlevande make eller makas giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan man under vissa förutsättningar ersätta bouppteckningen med en dödsboanmälan. Detta efter utredning av socialnämnden. Finns fast egendom eller tomträtt i boet, är dödsboanmälan inte aktuellt.

Undantag kan till exempel vara:

  • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord, kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning
  • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
  • Vid tveksamhet, eller om det kan bli aktuellt med efterarv när den efterlevande maken eller makan avlider, ska du undvika dödsboanmälan
  • Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas

Viktigt att tänka på:

  • Begravningskostnader går före alla andra kostnader
  • Begär anstånd hos fordringsägare med att betala räkningar tills dess utredningen om dödsboanmälan är klar
  • Stoppa eventuella autogiro
  • Använd inte något ur dödsboet innan du haft hembesök från Socialnämnden

Dödsboanmälan upprättas av Socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet. Anmälan om dödsfallet sker till Socialnämnden på den ort som den avlidne var bosatt och en boutredning påbörjas. Vanligtvis besiktigar Socialnämnden den dödes tillhörigheter genom hembesök.

Vid prövningen om dödsboanmälan kan genomföras tas det inte hänsyn till den avlidnes skulder. Inga räkningar betalas efter dödsfallet tills dess att boutredning är klar. Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet, till exempel kostnaderna för att ta hand om den avlidnes bo. Begravningskostnader skall prioriteras. Det är endast tillgångarnas samlade värde som jämförs med begravningskostnader och andra dödsfallsutgifter.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader enligt gällande riktlinjer för Socialnämnden i Götene kommun. Make/maka/partner/sambo har även efter dödsfallet försörjningsskyldighet, varför även dennes ekonomiska förhållanden utreds. Beslut fattas efter att en utredning genomförts.

Dödsboförvaltning

När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1 § Ärvdabalken dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om ingen dödsbodelägare hittas, skall dödsfallet anmälas till Socialnämnden. Socialnämnden skall då fullgöra det som krävs och vad som normalt åligger annan genom att provisoriskt förvalta dödsboet.

Socialnämnden tar ut en avgift i form av en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande prisbasbelopp för dödsboförvaltning.

Efter anmälan påbörjar Socialnämnden en dödsboutredning som ger besked om vem som kommer att avveckla dödsboet.

Kontakt

För mer information kontakta socialtjänsten

Telefon: 0511-38 61 60

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!